Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: Κριτήριο Αξιολόγησης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σόνια Σιούτη

ΓΟΡΓΙΟΥ, ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Το Ἑλένης ἐγκώμιον, ένα από τα ελάχιστα έργα σοφιστών που σώζονται ολόκληρα, στην ουσία δεν είναι εγκώμιο αλλά "υπεράσπιση" της Ελένης. Πρόκειται για ρητορική επίδειξη, γραμμένη σε αττική διάλεκτο και στο γνωστό, περίτεχνο ύφος του Γοργία, ο οποίος πρωτοήρθε στην Αθήνα το 427 π.Χ. ως απεσταλμένος της πατρίδας του (των Λεοντίνων). Έχει διατυπωθεί η εικασία ότι το έργο περιλαμβανόταν στην τέχνη (εγχειρίδιο ρητορικής) που φέρεται να είχε γράψει ο Γοργίας. Στο Ἑλένης ἐγκώμιον ο Γοργίας αναλαμβάνει να αποδείξει ότι η Ελένη δεν ευθύνεται που ακολούθησε τον Πάρη, όποιος και αν ήταν ο λόγος. Εισαγωγικά απαριθμούνται τέσσερις παράγοντες στους οποίους θα μπορούσε να αποδοθεί η ευθύνη για την απόφασή της: 1) οι θεοί και η τύχη, 2) η βία, 3) ο πειστικός λόγος και 4) ο έρωτας. Στη συνέχεια ο Γοργίας εξετάζει έναν ένα με τη σειρά τους τέσσερις αυτούς παράγοντες και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με δυνάμεις πολύ πιο ισχυρές από τη θέληση ενός ανθρώπου.

Κόσμος πόλει μὲν εὐανδρία, σώματι δὲ κάλλος, ψυχῇ δὲ  σοφία, πράγματι δὲ ἀρετή, λόγῳ δὲ ἀλήθεια· τὰ δὲ ἐναντία τούτων  ἀκοσμία. ἄνδρα δὲ καὶ γυναῖκα καὶ λόγον καὶ ἔργον καὶ πόλιν καὶ  πρᾶγμα χρὴ τὸ μὲν ἄξιον ἐπαίνου ἐπαίνῳ τιμᾶν, τῷ δὲ ἀναξίῳ  μῶμον ἐπιθεῖναι· ἴση γὰρ ἁμαρτία καὶ ἀμαθία μέμφεσθαί τε τὰ  ἐπαινετὰ καὶ ἐπαινεῖν τὰ μωμητά. τοῦ δ' αὐτοῦ ἀνδρὸς λέξαι  τε τὸ δέον ὀρθῶς καὶ ἐλέγξαι τοὺς μεμφομένους Ἑλένην, γυναῖκα περὶ ἧς ὁμόφωνος καὶ ὁμόψυχος γέγονεν ἥ τε τῶν ποιητῶν  ἀκουσάντων πίστις ἥ τε τοῦ ὀνόματος φήμη, ὃ τῶν συμφορῶν  μνήμη γέγονεν. ἐγὼ δὲ βούλομαι λογισμόν τινα τῷ λόγῳ δοὺς τὴν   μὲν κακῶς ἀκούουσαν παῦσαι τῆς αἰτίας, τοὺς δὲ μεμφομένους ψευδομένους ἐπιδεῖξαι καὶ δείξας τἀληθὲς ἢ παῦσαι τῆς ἀμαθίας.
 ὅτι μὲν οὖν φύσει καὶ γένει τὰ πρῶτα τῶν πρώτων ἀνδρῶν  καὶ γυναικῶν ἡ γυνὴ περὶ ἧς ὅδε ὁ λόγος, οὐκ ἄδηλον, οὐδὲ ὀλίγοις.  δῆλον γὰρ ὡς μητρὸς μὲν Λήδας, πατρὸς δὲ τοῦ μὲν γενομένου θεοῦ,  τοῦ δὲ λεγομένου θνητοῦ, Τυνδάρεω καὶ Διός, ὧν ὁ μὲν διὰ τὸ εἶναι  ἔδοξεν, ὁ δὲ διὰ τὸ φάναι ἐλέγχθη. καὶ ἦν ὁ μὲν ἀνδρῶν κράτιστος  ὁ δὲ πάντων τύραννος. ἐκ τοιούτων δὲ γενομένη ἔσχε τὸ ἰσόθεον κάλλος, ὃ λαβοῦσα  καὶ οὐ λαθοῦσα ἔσχε· πλείστας δὲ πλείστοις ἐπιθυμίας ἔρωτος ἐνειργάσατο, ἑνὶ δὲ σώματι πολλὰ σώματα συνήγαγεν ἀνδρῶν ἐπὶ μεγάλοις μέγα φρονούντων, ὧν οἱ μὲν πλούτου μεγέθη, οἱ δὲ εὐγενείας  παλαιᾶς εὐδοξίαν, οἱ δὲ ἀλκῆς οὶκείας εὐεξίαν, οἱ δὲ σοφίας ἐπικτήτου  δύναμιν ἔσχον· καὶ ἧκον ἅπαντες ὑπ' ἔρωτός τε φιλονίκου φιλοτιμίας τε ἀνικήτου. ὅστις μὲν οὖν καὶ δι' ὅτι καὶ ὅπως ἀπέπλησε  τὸν ἔρωτα τὴν Ἑλένην λαβών, οὐ λέξω· τὸ γὰρ τοῖς εἰδόσιν ἃ ἴσασι  λέγειν πίστιν μὲν ἔχει, τέρψιν δὲ οὐ φέρει. τὸν χρόνον δὲ τῷ λόγῳ  τὸν τότε νῦν ὑπερβὰς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ μέλλοντος λόγου προβήσομαι, καὶ προθήσομαι τὰς αἰτίας, δι' ἃς εἰκὸς ἦν γενέσθαι τὸν τῆς  Ἑλένης εἰς τὴν Τροίαν στόλον.

1.     Να μεταφράσετε την πρώτη παράγραφο στα νέα ελληνικά.
2.     Να καταγράψετε τα χαρακτηριστικά της Ελένης, έτσι όπως παρουσιάζονται στο παραπάνω κείμενο.
3.     Κόσμος πόλει μὲν εὐανδρία, σώματι δὲ κάλλος, ψυχῇ δὲ  σοφία, πράγματι δὲ ἀρετή, λόγῳ δὲ ἀλήθεια· τὰ δὲ ἐναντία τούτων  ἀκοσμία. ἄνδρα δὲ καὶ γυναῖκα καὶ λόγον καὶ ἔργον καὶ πόλιν καὶ  πρᾶγμα χρὴ τὸ μὲν ἄξιον ἐπαίνου ἐπαίνῳ τιμᾶν, τῷ δὲ ἀναξίῳ  μῶμον ἐπιθεῖναι: Να μεταφέρετε όλα τα ουσιαστικά του κειμένου στον άλλο αριθμό, διατηρώντας την πτώση.
4.     Τυνδάρεω: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε.
5.     δούς: Να κλίνετε την προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
6.     ὁ δὲ διὰ τὸ φάναι ἐλέγχθη: Να κλίνετε την προστακτική των ρηματικών τύπων στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
7.     ὅστις μὲν οὖν καὶ δι' ὅτι καὶ ὅπως ἀπέπλησε  τὸν ἔρωτα τὴν Ἑλένην λαβών, οὐ λέξω: Να επισημάνετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να γράψετε το είδος τους και τον συντακτικό τους ρόλο.
8.     τὸν χρόνον δὲ τῷ λόγῳ  τὸν τότε νῦν ὑπερβὰς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ μέλλοντος λόγου προβήσομαι, καὶ προθήσομαι τὰς αἰτίας, δι' ἃς εἰκὸς ἦν γενέσθαι τὸν τῆς  Ἑλένης εἰς τὴν Τροίαν στόλον: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλους τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του αποσπάσματος.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Ασκήσεις στο Ονοματικό και στο Ρηματικό μέρος της Γραμματικής


   Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

1.      εἵλεσθε: Να κλίνετε την ευκτική στον ίδιο χρόνο στην ενεργητική φωνή.

2.      πρᾶγμα: Να σχηματίσετε τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.

3.      ἦν: Να σχηματίσετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής και της ευκτικής μέλλοντα.

4.      ὑπομένειν: Να κλίνετε την οριστική και την ευκτική του μέλλοντα.

5.      ἀφόρητον: Να κλίνετε το θηλυκό γένος στους δύο αριθμούς.

6.      βαρὺν ἄνθρωπον: Να κλίνετε τη συνεκφορά στον πληθυντικό αριθμό, αφού θέσετε το επίθετο στον υπερθετικό βαθμό.

7.      ἀναλάβοιεν: Να σχηματίσετε το ίδιο πρόσωπο στις άλλες εγκλίσεις, στον ίδιο χρόνο.

8.      ἐξευρόντες: Να κλίνετε την οριστική του παθητικού αορίστου.

9.      χεῖρον: Να γράψετε τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος.

10.  αἰδέσονται: Να σχηματίσετε το απαρέμφατο του ενεστώτα.

11.  καταγελῶσι: Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου.

12.  ἀλλήλων: Να κλίνετε το θηλυκό γένος.

13.  συμβῇ: Να κλίνετε την υποτακτική και την προστακτική του ίδιου χρόνου.

14.  μου: Να κλίνετε το γ΄ πρόσωπο και στους δύο αριθμούς.

15.  ζημιοῦν: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να κλίνετε τη μετοχή του αρσενικού γένους στη μέση φωνή, στους δύο αριθμούς.

16.  ἔχων: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα.

17.  καταλείπεται: Να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή.

18.  τριακόσιοι: Να γράψετε τον ίδιο τύπο του πολλαπλασιαστικού αριθμητικού.

19.  ἐπέστησαν: Να γράψετε το απαρέμφατο του παρακειμένου στη μέση φωνή.

20.  ἐξιέναι:Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.


Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Νέος τύπος εξέτασης


Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη


ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Πείσανδρος και οι υπόλοιποι αθηναίοι ολιγαρχικοί δεν εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους για την επιβολή ολιγαρχίας. Εκμεταλλευόμενοι τη δυσμενή θέση στην οποία είχε περιέλθει η Αθήνα λόγω του πολέμου, πέτυχαν πολιτειακή μεταβολή ολιγαρχικού προσανατολισμού: κύριο ρόλο στη διακυβέρνηση θα είχαν οι 400 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ενεργών πολιτών περιοριζόταν σε 5000. Απέμενε να απαλλαγεί των καθηκόντων της η υπάρχουσα βουλή των 500.

 [8.69.1] Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία οὐδενὸς ἀντειπόντος, ἀλλὰ κυρώσασα ταῦτα διελύθη, τοὺς τετρακοσίους ἤδη ὕστερον τρόπῳ τοιῷδε ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσήγαγον. ἦσαν δ’ Ἀθηναῖοι πάντες αἰεὶ οἱ μὲν ἐπὶ τείχει, οἱ δ’ ἐν τάξει, τῶν ἐν Δεκελείᾳ πολεμίων ἕνεκα ἐφ’ ὅπλοις·
[8.69.2] τῇ οὖν ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοὺς μὲν μὴ ξυνειδότας εἴασαν ὥσπερ εἰώθεσαν ἀπελθεῖν, τοῖς δ’ ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ εἴρητο ἡσυχῇ μὴ ἐπ’ αὐτοῖς τοῖς ὅπλοις, ἀλλ’ ἄπωθεν περιμένειν, καὶ ἤν τις ἐνιστῆται τοῖς ποιουμένοις, λαβόντας τὰ ὅπλα μὴ ἐπιτρέπειν.
[8.69.3] ἦσαν δὲ καὶ Ἄνδριοι καὶ Τήνιοι καὶ Καρυστίων τριακόσιοι καὶ Αἰγινητῶν τῶν ἐποίκων, οὓς Ἀθηναῖοι ἔπεμψαν οἰκήσοντας, ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο ἥκοντες ἐν τοῖς ἑαυτῶν ὅπλοις, οἷς ταὐτὰ προείρητο.
[8.69.4] τούτων δὲ διατεταγμένων οὕτως ἐλθόντες οἱ τετρακόσιοι μετὰ ξιφιδίου ἀφανοῦς ἕκαστος, καὶ οἱ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν μετ’ αὐτῶν Ἕλληνες νεανίσκοι, οἷς ἐχρῶντο εἴ τί που δέοι χειρουργεῖν, ἐπέστησαν τοῖς ἀπὸ τοῦ κυάμου βουλευταῖς οὖσιν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐξιέναι λαβοῦσι τὸν μισθόν· ἔφερον δὲ αὐτοῖς τοῦ ὑπο λοίπου χρόνου παντὸς αὐτοὶ καὶ ἐξιοῦσιν ἐδίδοσαν.

*κύαμος: (κυριολεκτικά: το κουκί)  * οἱ ἀπὸ τοῦ κυάμου βουλευταί: οι εκλεγμένοι βουλευτές
* εἴ τί που δέοι χειρουργεῖν: σε περίπτωση που χρειαζόταν να εφαρμόσουν βία1.      Να μεταφράσετε το απόσπασμα στα νέα ελληνικά: τούτων δὲ διατεταγμένων… ἐδίδοσαν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.      Ποια εντολή είχε δοθεί «τοῖς δ’ ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ», σύμφωνα με τον ιστορικό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.      ἦσαν δὲ καὶ Ἄνδριοι καὶ Τήνιοι καὶ Καρυστίων τριακόσιοι καὶ Αἰγινητῶν τῶν ἐποίκων, οὓς Ἀθηναῖοι ἔπεμψαν οἰκήσοντας, ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο ἥκοντες ἐν τοῖς ἑαυτῶν ὅπλοις, οἷς ταὐτὰ προείρητο. : α) Να εντοπίσετε την τελική μετοχή και να δηλώσετε το τελικό αίτιο με όλους τους δυνατούς τρόπους. β) οἷς ταὐτὰ προείρητο: Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε ενεργητική. γ) Να εντοπίσετε δύο ονοματικούς ομοιόπτωτους και δύο ονοματικούς ετερόπτωτους προσδιορισμούς, να τους αναγνωρίσετε και να επισημάνετε τους όρους στους οποίους αποδίδονται.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.      Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία οὐδενὸς ἀντειπόντος, ἀλλὰ κυρώσασα ταῦτα διελύθη, τοὺς τετρακοσίους ἤδη ὕστερον τρόπῳ τοιῷδε ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσήγαγον: α) οὐδενὸς ἀντειπόντος, τρόπῳ τοιῷδε: Να κλίνετε τις συνεκφορές στον άλλο αριθμό. β) διελύθη: Να κλίνετε την υποτακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. γ) Να γράψετε τα ουσιαστικά του αποσπάσματος στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Φύλλο εργασίας στη γραμματική


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

1.     ἵστορες θεοί: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις της συνεκφοράς στον ίδιο αριθμό.
γεν.:
δοτ.:
αιτ.:


2.     οὐκ ἐλάττω παραδώσω τὴν πατρίδα: Να κλίνετε τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου, στο ίδιο γένος και στους δύο αριθμούς.
ον.
ον.
γεν.
γεν.
δοτ.
δοτ.
αιτ.
αιτ.
κλητ.
κλητ.


3.     Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους γραμματικούς τύπους:

θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός
ὅσιος


ῥᾴδιον (αρσενικό)


ἱκανῶς4.     διαλαθόντες: Να γράψετε το γ΄ ενικό και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις, στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

οριστική:
γ΄ ενικό:
β΄ πληθυντικό:
υποτακτική:
γ΄ ενικό:
β΄ πληθυντικό:
ευκτική:
γ΄ ενικό:
β΄ πληθυντικό:
προστακτική:
γ΄ ενικό:
β΄ πληθυντικό:

5.     περιπίπτει: Να κλίνετε την ευκτική του μέλλοντα στην ίδια φωνή.
α΄ εν.
β΄ εν.
γ΄ εν.
α΄ πληθ.
β΄ πληθ.
γ΄ πληθ.


Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ: Φύλλο εργασίας για επεξεργασία παράλληλου αδίδακτου κειμένου


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ_ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια άποψη εκφράζει για τη γλώσσα ο Πρωταγόρας; Να τη συγκρίνετε µε τις απόψεις του Ηροδότου για το ίδιο θέµα, αφού μελετήσετε το παρακάτω παράθεμα. 

Η αρχαιότερη γλώσσα (Ηρόδοτος, ΙΙ, 2) 

Όσο για τους Αιγυπτίους, πριν γίνει βασιλιάς τους ο Ψαµµήτιχος, πίστευαν πως πρώτοι αυτοί από όλους τους ανθρώπους φάνηκαν στη γη. Αφότου όµως ο Ψαµµήτιχος, στα χρόνια της βασιλείας του θέλησε να µάθει ποιοι πράγµατι είναι οι πρώτοι άνθρωποι της γης, από τότε οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι οι Φρύγες είναι αρχαιότεροί τους, δεύτερον όµως στη σειρά βάζουν τον εαυτό τους. Ο Ψαµµήτιχος λοιπόν, επειδή δεν κατάφερνε ρωτώντας και ξαναρωτώντας να βρει µια άκρη στο ερώτηµα ποιοι είναι οι πρώτοι άνθρωποι της γης, σοφίζεται το εξής. Πήρε δύο νεογέννητα µωρά, διαλέγοντάς τα από γονείς έτσι στην τύχη, και τα έδωσε σ'ένα βοσκό, για να τα πάει στη στάνη του και να τα αναθρέψει, όπως θα πούµε. Κανείς επρόσταξε να µην προφέρει λέξη µπροστά τους, παρά να µείνουν τα µωρά µόνα τους σε µια καλύβα έρηµη, και µόνον την ορισµένη ώρα ο βοσκός να τους πηγαίνει τις κατσίκες· και αφού τους δίνει να χορτάσουν γάλα, να νοιάζεται και για τα άλλα -τα απαραίτητα. Το έκανε αυτό ο Ψαµµήτιχος κι έδωσε τέτοια προσταγή, γιατί ήθελε να ακούσει από τα παιδιά, όταν πια πάψουν να βγάζουν άναρθρες κραυγές, ποια λέξη θα αρθρώσουν πρώτη. Έτσι και έγινε. Είχαν περάσει δηλαδή δύο χρόνια που ο βοσκός έκανε τη δουλειά αυτή, όταν µια µέρα, την ώρα που άνοιγε την πόρτα κι έκανε να µπει µέσα στην καλύβα, τα παιδιά-και τα δύο µαζί- σύρθηκαν ως τα πόδια του, και απλώνοντας τα χέρια τους εφώναξαν "βεκός". Την πρώτη φορά που το άκουσε ο βοσκός, δεν είπε τίποτε· ύστερα όµως, επειδή η λέξη αυτή ακούστηκε πολλές φορές - κάθε φορά που εκείνος ερχόταν στα παιδιά και τα φρόντιζε -, τότε πια φανέρωσε ο βοσκός το πράγµα στον κύριό του. Κι όταν ο βασιλιάς ζήτησε να τα δει, εκείνος έφερε τα παιδιά µπροστά του. Αφού και ο ίδιος ο Ψαµµήτιχος τα άκουσε να λεν την ίδια λέξη, ρωτούσε πια να µάθει ποιοι άνθρωποι λένε "βεκός" και τι σηµαίνει η λέξη. Ύστερα από έρευνες ανακάλυψε ότι έτσι λένε το ψωµί οι Φρύγες. Μετά λοιπόν από αυτό οι Αιγύπτιοι, σταθµίζοντας τα πράγµατα, αναγνώρισαν ότι οι Φρύγες είναι αρχαιότεροί τους. Ότι το επεισόδιο έγινε έτσι, το άκουσα από τους ιερείς του Ηφαίστου στη Μέµφη. Ενώ οι Έλληνες, ανάµεσα σ' άλλες πολλές ανοησίες, ισχυρίζονται πως ο Ψαµµήτιχος έκοψε τις γλώσσες κάποιων γυναικών κι όρισε πλάι σ' αυτές να ανατραφούν τα παιδιά. 

Ἡροδότου Ἱστοριῶν, ΙΙ, 2, µτφρ. ∆. Ν. Μαρωνίτης