Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-Ασκήσεις


Επιμέλεια ασκήσεων: Σ. Σιούτη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
1.  Να αναλύσετε τα ρηματικά επίθετα:
α. ὅμως δὲ καίπερ τοσοῦτον πλεονεκτούσης τῆς ποιήσεως, οὐκ ὀκνητέον, ἀλλ’ ἀποπειρατέον τῶν λόγων ἐστίν.
β. πρώτον ἑπιμελητέον περί τὴν σύζευξιν.
γ. Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τάξεως καὶ πῶς δεῖ ἐρωτᾶν λεκτέον.
δ. Δεῖ δὲ πρῶτον μὲν ἐρωτηματίζειν μέλλοντα τὸν τόπον εὑρεῖν ὅθεν ἐπιχειρητέον.
ε. Περὶ τάξεως δὲ καὶ τοῦ ἐρωτηματίσαι λεκτέον διελόμενον τὰς προτάσεις, ὅσαι ληπτέαι παρὰ τὰς ἀναγκαίας.
στ. Τὰς μὲν οὖν ἀναγκαίας, δι´ ὧν ὁ συλλογισμός, οὐκ εὐθὺς αὐτὰς προτατέον, ἀλλ´ ἀποστατέον.
ζ. οὐ δοτέον τῷ ἀποκρινομένῳ.
η. Εἰ δὲ μὴ ἁπλῶς ἔνδοξον ἢ ἄδοξον τὸ κείμενον ἀλλὰ τῷ ἀποκρινομένῳ, πρὸς αὑτὸν τὸ δοκοῦν καὶ τὸ μὴ δοκοῦν κρίνοντα θετέον ἢ οὐ θετέον.
θ. ἐπισημαντέον δὲ τὸ μὴ δοκεῖν.
ι. Χωρίον οὐ προσβατὸν τοῖς πολίταις.
ια. Μηδὲν καταληπτὸν  ἔσται.

2. Να μετατρέψετε σε συντακτικά ισοδύναμη φράση  την υπογραμμισμένη πρόταση.
Τοὺς μὲν οὖν τόπους ὅθεν δεῖ λαμβάνειν, εἴρηται πρότερον.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
1. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:
α. Δέομαι οὖν ὑμῶν μήτε πιστεύειν πω μήτ’ ἀπιστεῖν τοῖς εἰρημένοις.
β. ἄδηλον ὅστις εἰς κίνδυνον καταστὰς ἀναγκασθήσεται λέγειν ἅπερ ἐγὼ νῦν πρὸς τοὺς μέλλοντας περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον διοίσειν.
γ.  Ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑμᾶς αἰτοῦμαι τὰ δίκαια ψηφίσασθαι.
δ. πολλοὶ ἤδη πολλὰ καὶ δεινὰ κατηγορήσαντες παραχρῆμα ἐξηλέγχθησαν ψευδόμενοι.
2. Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με την εξάρτηση που σας δίνεται:
α. Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί, ὦ ἄν δρες δικασταί, ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι, ἐὰν ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω, οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι. 
Ἔφη Λυσίας

β. μάλιστα δὲ τοῦτο ἔχοι ἄν τις ἰδεῖν, ὅταν πολλοὶ ἐπὶ τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ εἰς ἀγῶνα καταστῶσιν.
Λέγει (με όλους τους δυνατούς τρόπους)
Ἔλεξε (με όλους τους δυνατούς τρόπους)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1.  Να συμπτύξετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στο αντίστοιχο είδος μετοχής:
α.Εμὲν οὖν ἄλλοι τινὲς ἔμελλον περὶ ἐμοῦ διαγνώσεσθαι, σφόδρα ἂν ἐφοβούμην τὸν κίνδυνον.
β. οὗτος δὲ βέλτιστος ἂν εἴη καὶ σωφρονέστατος, ὅστις κοσμιώτατα τὰς συμφορὰς φέρειν δύνατα.
γ. οἱ δ’ αὖ μαρτυρήσαντες τὰ ψευδῆ καὶ ἀδίκως ἀπολέσαντες ἀνθρώπους ἑάλωσαν, ἡνίκα οὐδὲν ἦν ἔτι πλέον τοῖς πεπονθόσιν.
δ. μάλιστα δὲ τοῦτο ἔχοι ἄν τις ἰδεῖν, ὅταν πολλοὶ ἐπὶ τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ εἰς ἀγῶνα καταστῶσιν.

2. Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε απαρεμφατική:
Δῆμος γὰρ ὁ Πυριλάμπους, τριηραρχῶν εἰς Κύπρον, ἐδεήθη μου προσελθεῖν αὐτῷ, λέγων ὅτι ἔλαβε  σύμβολον παρὰ βασιλέως τοῦ μεγάλου φιάλην χρυσῆν.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ
Να δηλώσετε το τελικό αίτιο με όλους τους δυνατούς τρόπους:
Τριήρεις ἐξέπεμπον ἵνα γῆς καὶ θαλάττης ἄρξαιεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: