Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Επιμέλεια ερωτήσεων: Σόνια Σιούτη

Ενότητα 1
ἡ δ' ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται: Σε ποιον συσχετισμό προβαίνει ο Αριστοτέλης ; Να τον επισημάνετε και να τον σχολιάσετε.
Ενότητα 2
τὰς δ' ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον: Ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος των επιρρημάτων και πώς σχετίζονται με τις ηθικές αρετές;
Ενότητα 3
καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης: Σε τι αναφέρεται η υπογραμμισμένη λέξη και πώς συσχετίζεται με την κατάκτηση των ηθικών αρετών;
Ενότητα 4
Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ' ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί.
Σε τι αναφέρεται ο Αριστοτέλης με τη φράση ἐν αὐτοῖς;
Ενότητα 5
Διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν.
Ποιον τρόπο πειθούς αξιοποιεί ο Αριστοτέλης προκειμένου να ενισχύσει την άποψή του σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η παιδεία στην κατάκτηση των ηθικών αρετών;
Ενότητα 6
Ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετήαὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν.
Πώς συσχετίζεται η επαναλαμβανόμενη χρήση του επιρρήματος εὖ με την τελεολογική αντίληψη του Αριστοτέλη;
Ενότητα 7
 Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ' αἱρεῖταιμέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.
Πώς συσχετίζονται οι υπογραμμισμένοι όροι με το «μέσον τὸ πρὸς ἡμᾶς»;
Ενότητα 8
ἡ δ' ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.
Γιατί ο Αριστοτέλης κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει ότι αναφέρεται στην ηθική αρετή;
Ενότητα 9
Ἡ δ' ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ' ἄμφω τῆς ἀρετῆς.
Ποια είναι «ταῦτα δ' ἄμφω» για τα οποία κάνει λόγο ο Αριστοτέλης και πώς σχετίζονται με την κατάκτηση των ηθικών αρετών του ανθρώπου;
Ενότητα 10
Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶςὡρισμένη λόγῳ καὶ  ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ' ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ' ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ' ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ' ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι.
Να σχολιάσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: