Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Πλάτωνος Πρωταγόρας_Επαναληπτικές ερωτήσεις


Επιμέλεια ερωτήσεων: Σόνια Σιούτη

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Επειδή όμως σε ακούω να το υποστηρίζεις εσύ, κάμπτομαι και πιστεύω πως κάτι θα εννοείς, αφού θεωρώ πως έχεις μεγάλη πείρα σε πολλά ζητήματα, και πολλά έχεις μάθει και πολλά επίσης έχεις ανακαλύψει μόνος σου. Αν λοιπόν μπορείς να μας αναλύσεις με τρόπο εναργέστερο γιατί η αρετή είναι διδακτή, μη μας αρνηθείς και κάνε το.
Να σχολιάσετε το περιεχόμενο των υπογραμμισμένων φράσεων. Ποιες είναι οι αντιλήψεις που εκφράζει ο Σωκράτης;
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
·        Ἦν γάρ ποτε χρόνος
·        πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας
Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των υπογραμμισμένων όρων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται: Τι εννοεί με τον όρο εὐπορία  ο σοφιστής;
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
·        ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις
·        Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν' εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο «πόλεις», σύμφωνα με τον σοφιστή;
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις
Ποιους φορείς αγωγής επισημαίνει ο σοφιστής; Να τους επισημάνετε και να σχολιάσετε τον ρόλο τους στην κατάκτηση της πολιτικής αρετής.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν: Να επισημάνετε την αντίθεση που τονίζει ο σοφιστής και να εξηγήσετε τον λειτουργικό της ρόλο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Διότι, εάν μεν υπάρχει αυτό το ένα πράγμα και εάν αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε η οικοδομική ούτε η μεταλλουργία ούτε η κεραμική, αλλά η  δικαιοσύνη και η σωφροσύνη και το ὅσιον (και αυτά τα ονομάζω όλα μαζί ἀνδρὸς ἀρετήν).
Σε ποια σχέση βρίσκονται μεταξύ τους οι έννοιες αυτές, σύμφωνα με τον σοφιστή;

Δεν υπάρχουν σχόλια: