Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού


1.     Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt.: Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στο αντίστοιχο είδος μετοχής.
2.     Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους.
3.     Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ? : Να επισημάνετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να τη χαρακτηρίσετε συντακτικά. Στη συνέχεια να τη μετατρέψετε σε μετοχικό σύνολο.
4.     Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. : α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τον υπογραμμισμένο τύπο και να εξηγήσετε γιατί εκφέρεται με αυτόν τον τρόπο. β) ut arbitrantur: Να γράψεετ το είδος και τη συντακτική λειτουργία της πρότασης.
5.     Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή και να την αναλύσετε στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: