Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Ασκήσεις στον πλάγιο λόγο


1.     Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:

§  προσέταξεν ἐμοὶ τὸν νομιζόμενον λόγον εἰπεῖν ἐπ’ αὐτοῖς:

§  ἐσκόπουν μὲν εὐθὺς ὅπως τοῦ προσήκοντος ἐπαίνου τεύξονται:

§  ᾠήθησαν δεῖν αὐτοὺς τιμᾶν:

§  πρᾶγμα τηλικοῦτόν φημι δείξειν πεπραγμένον

§  Μηδεὶς δ’ ἡγείσθω μ’ ἀποροῦντα τί χρὴ περὶ τούτων εἰπεῖν ἑκάστου, ταῦτα τὰ πραχθέντ’ ἀπηριθμηκέναι.

§  δεῖ δ’ ὅμως ὑμᾶς πειρᾶσθαι καὶ πρὸς τὰ παρηγοροῦντα τρέπειν τὴν ψυχήν:

§  Ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ ὅπως πολλὰ λέξω, τοῦτ’ ἐσκεψάμην, ἀλλ’ ὅπως τἀληθῆ.:

§  δεῖ δὴ πάντας ὑμᾶς, εἰ βούλεσθ’ ὀρθῶς περὶ τούτων μαθεῖν καὶ κατὰ τοὺς νόμους δικαίως κρῖναι τὴν γραφήν, μὴ μόνον τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ ψηφίσματι ῥήμασιν προσέχειν, ἀλλὰ καὶ τὰ συμβησόμεν’ ἐξ αὐτῶν σκοπεῖν.

2.     Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, χρησιμοποιώντας τις εξαρτήσεις που σας δίνονται:

§  Μηδεὶς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νομίσῃ μήτ’ ἰδίας ἔχθρας ἐμὲ μηδεμιᾶς ἕνεχ’ ἥκειν Ἀριστοκράτους κατηγορήσοντα
τουτουί. (Τινές κελεύουσιν)

§  Προσήκει μὴ πάνυ θαυμάζειν, εἰ καὶ τοῦτο τὸ ψήφισμ’ ἡμεῖς οὕτω γεγραμμένον ἐπιδείξομεν. ( Ἡμεῖς ἔφαμεν)

§  εἰκότως δ’ ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ προσέχοιτέ μοι τὸν νοῦν καὶ μετ’ εὐνοίας ἀκούσαιθ’ ἃ λέγω. (Ἔλεξεν οὗτος) [Με όλους τους δυνατούς τρόπους]

§  οἰήσεται δέ, ἂν μὴ χαλεπὸν εἶναι νομίζῃ τὸ παρ’ ὑμῖν λόγου τυχεῖν. (Ἔφη)

§  τί γὰρ ἂν γένοιτο συκοφαντίας καὶ παρανομίας δεινότερον, ἐφ’ οἷς ἀμφοτέροις οὗτος ὤφληκεν; (Οὗτος ἀπορεῖ), (Οὗτος ἠπόρει)

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Σ. Σιούτη


Δεν υπάρχουν σχόλια: