Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

1.     Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην:
Α) εἶπον: Με το θέμα του ενεστώτα να σχηματίσετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά της νέας ελληνικής γλώσσας (απλά ή σύνθετα).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………
Β) ἠνάγκασαν: Να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με καθεμιά από τις ακόλουθες καταλήξεις:
Ø -αίος:…………………………………………………..
Ø -ικός:…………………………………………………...
Ø -μός:……………………………………………………
Ø -η:……………………………………………………….
Ø -τητα:………………………………………………….

2.     καταπεφευγότας: Με το θέμα του μέλλοντα να σχηματίσετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………

3.     ξυλλαβόντες:
Α)Να υπογραμμίσετε τις λέξεις που είναι ετυμολογικά συγγενείς με τον παραπάνω τύπο:
επιλήψιμος, ακατάληπτος, διαλυτικός, διάλειμμα, ελλειμματικός, ανεπανάληπτος.
Β) Με καθεμιά από τις λέξεις που υπογραμμίσατε να σχηματίσετε ένα ονοματικό σύνολο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4.     Να εντοπίσετε στο παρακάτω απόσπασμα έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις: αποδιοπομπαίος, σχεδία, εκκλησία, συνέλευση, ακρότητα, διαμάχη.

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ  ἠκροβολίσαντό  τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους  παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν  ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ  τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος  παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.     Να αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη:
·        διαλιπούσης <………………………………………………………..
·        ἐπελθὼν <………………………………………………………………
·        διεκομίσθησαν <…………………………………………………….
·        κατεκαύθη <…………………………………………………………..
·        ὑπομένουσαι <………………………………………………………..
·        διαφθείρειεν < ……………………………………………………….
·        προύχων < ……………………………………………………………..
·        Διακομιδήν < …………………………………………………………

6.     ἐμπλέοντες: Να γράψετε τα συνθετικά μέρη του παραπάνω τύπου. Στη συνέχεια να συνθέσετε το β΄ συνθετικό με άλλες προθέσεις και να σχηματίσετε ομόρριζα ρήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


7.     Να σχηματίσετε δύο ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθέναν από τους παρακάτω τύπους:
·        οὔσης: ………………………………………………………………………..
·        νῆσον:…………………………………………………………………………
·        ξύμβουλος:………………………………………………………………….
·        θορύβῳ:……………………………………………………………………..
·        ἐκπλεῦσαι:…………………………………………………………………..Δεν υπάρχουν σχόλια: