Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ασκήσεις μετατροπής ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο


Επιμέλεια ασκήσεων: Σ. Σιούτη

Να χαρακτηρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική/παθητική)  και στη συνέχεια να τη μετατρέψετε στην αντίθετή της:

1.      Τούτους μὲν οὖν ἀφείλετο τὴν πολιτείαν ὁ δῆμος διὰ τάχους.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

2.      Αἱροῦνται δὲ δέκα τῶν πολιτῶν αὐτοκράτορας ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμου κατάλυσιν.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

3.      [...] ὁ δῆμος ἠναγκάσθη παρά τυράννων χειροτονεῖν τὴν ὀλιγαρχίαν.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

4.      Διεσπάρησαν οἱ λόγοι πρὸς τὸ πλῆθος.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

5.      [...] ἐπὶ πέρας γὰρ ἤγαγε τὴν εἰρήνην καὶ τὰς διαλύσεις Παυσανίας ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεύς.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

6.      Καὶ ἔξοδον μέν τινα πανδημεὶ ἐποιήσαντο οἱ Μυτιληναῖοι ἐπὶ τὸ τῶν Ἀθηναίων στρατόπεδον.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

7.      Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους τούτου Ἀθηναῖοι καὶ περὶ Πελοπόννησον ναῦς ἀπέστειλαν τριάκοντα καὶ Ἀσώπιον τὸν Φορμίωνος στρατηγόν.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

8.      Τήν τε γὰρ Ποτείδαιαν δίδραχμοι ὁπλῖται ἐφρούρουν.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: