Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 Επιμέλεια ασκήσεων: Σ. Σιούτη

1.     Να μετατρέψετε τη σύνταξη στην αντίθετή της.
·        ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οὔτ’ ἂν εἰσηγησαίμην.
·        τὰ μέγιστ’ ὠφελήσετε τὴν πόλιν.
·        λαβέ μοι τὰς μαρτυρίας ταυτασὶ καὶ τὸν νόμον.
·        Ὁ μὲν τοίνυν νόμος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, σαφῶς οὑτωσὶ τὸν χρόνον ὥρισεν.


2.     Να μετατρέψετε την απαρεμφατική σύνταξη σε ισοδύναμες συντακτικά μορφές:
κατὰ δὲ τῶν ψευδομένων τὸν χρόνον ἐνόμισεν σαφέστατον ἔλεγχον ἔσεσθαι.

3.     Να δηλώσετε την έμμεση αντίληψη:
Ἀκούετε τοῦ νόμου λέγοντος

4.     α) Να γράψετε την πρόταση που εισάγεται με τον σύνδεσμο ὅτι και να την χαρακτηρίσετε συντακτικά.
β) Να αναλύσετε τις μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις.
Θαυμάζω δ’ ὅτι τοὺς αὐτοὺς ὁρῶ ὑπὲρ μὲν Αἰγυπτίων τἀναντία πράττειν βασιλεῖ τὴν πόλιν πείθοντας, ὑπὲρ δὲ τοῦ Ῥοδίων δήμου φοβουμένους τὸν ἄνδρα τοῦτον.

5.     Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:
 Οὐδεὶς πώποτ’ ἴσως ὑμῶν ἐζήτησεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τί δήποθ’ οἱ κακῶς πράττοντες ἄμεινον περὶ τῶν πραγμάτων τῶν εὖ πραττόντων βουλεύονται. 

6.     Να χαρακτηρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να σχηματίσετε συντακτικά ισοδύναμη φράση.
οὐδὲν γὰρ οὔτε φυλαττομένοις οὕτω δεινὸν ὥστ’ ἀφύλακτον εἶναι.

7.     Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις και να επισημάνετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων όρων.
τοὺς μὲν οὖν ἄλλους λόγους πάντας περιέργους ἡγοῦμαι, ἃ δ’ ἂν οἶμαι συνενεγκεῖν περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε, ταῦτ’ εἰπεῖν πειράσομαι, τοσοῦτον ἀξιώσας μόνον.


8.     Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο στα υπόλοιπα είδη, αφού πρώτα τον χαρακτηρίσετε:
Εἰ μὲν ἤρεσκέ τί μοι τῶν ῥηθέντων, ἡσυχίαν ἂν ἦγον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: