Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Λεξιλογικές ασκήσεις

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Σ. Σιούτη

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 3. 71-73_ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίωντό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ  ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.  Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ  ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους  παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.
1.      ἡσυχάζοντας: Να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικές γλώσσας με τις ακόλουθες καταλήξεις:
·        -τήριο…………………………………..
·        -ος………………………………………..
·        -μός………………………………………
·        -ία………………………………………..
2.      πράσσειν: Να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικές γλώσσας με τις ακόλουθες καταλήξεις:
·        -ρείο……………………………………
·        -ία……………………………………….
·        -τητα……………………………………
·        -μα……………………………………..
·        -ικός……………………………………
·        -σύνη………………………………….
3.      κατέλαβον: Να υπογραμμίσετε τις λέξεις που είναι ετυμολογικά συγγενείς με τον παραπάνω τύπο:
σύλληψη, ακατάληπτος, ελλιπής, περίλυπος, έλλειμμα, περιληπτικός, λιπόσαρκος, κατήγορος, κατειλημμένος

Μπορείτε να γράψετε τα ρήματα από τα οποία προέρχονται οι λέξεις που δεν υπογραμμίσατε;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.      περιέπεμπον : Να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικές γλώσσας με τις ακόλουθες καταλήξεις:
·        -ικό………………………………………
·        -ή…………………………………………
·        -ση……………………………………….
·        -αίος……………………………………
·        -ός……………………………………….

5.      δέχεσθαι : Να γράψετε τέσσερις σύνθετες ομόρριζες λέξεις (ουσιαστικά ή επίθετα) της νέας ελληνικής γλώσσας.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.      Να εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο έναν τύπο που συγγενεύει ετυμολογικά με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
Ø  Διδαχή:…………………………………………………………………………..
Ø  Αναπόφευκτος:………………………………………………………………
Ø  Ερχομός:…………………………………………………………………………
Ø  Θεσμός:…………………………………………………………………………..
Ø  Πίστη:……………………………………………………………………………..
Ø  Πολίτευμα:………………………………………………………………………
Ø  Ουσία:……………………………………………………………………………..
Ø  Ελλιμενισμός:…………………………………………………………………..
Ø  Έλλειψη:………………………………………………………………………….
Ø  Ρητό:……………………………………………………………………………….
Ø  Αναπόδραστος:………………………………………………………………..

Ø  Ανθοδοχείο: ……………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: