Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Κριτήριο αξιολόγησης στο συντακτικό της αρχαίας ελληνικής


1.     Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν Ἑλλήνων συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρῄνει θαρρύνων τοιάδε. : Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους.
Μονάδες 4
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.     ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας. : Να εντοπίσετε τους ονοματικούς ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς και να τους χαρακτηρίσετε συντακτικά, επισημαίνοντας τον όρο που προσδιορίζουν.
Μονάδες 4
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3.     ἢν δ’ ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. : Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση του υποθετικού λόγου και να τον χαρακτηρίσετε συντακτικά. Στη συνέχεια να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να δηλώνει το μη πραγματικό.
Μονάδες 6
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.     ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων, ἂν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα υπογραμμισμένα ρήματα και να επισημάνετε το είδος και τον συντακτικό ρόλο τους.
Μονάδες 4
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.     ὅταν δέ γε φυλακῆς καταφρονήσωσι λύκοι, τάξαντες ἑαυτῶν
τοὺς μὲν ἀπελάσαι τὴν φυλακήν, τοὺς δὲ ἁρπάζειν, οὕτω τὰ
ἐπιτήδεια πορίζονται
: Να εντοπίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον χαρακτηρίσετε.
Μονάδες 2
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σόνια Σιούτη


Δεν υπάρχουν σχόλια: