Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Ασκήσεις στα αρχαία ελληνικά της Α΄ Λυκείου

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν  καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2, 21-23
*    Να μεταφράσετε το υπογραμμισμένο απόσπασμα στα νέα ελληνικά.
                                                                         
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ø ἄπρακτοι, κατέσκαπτον : Να αναλύσετε τους τύπους στα συνθετικά τους μέρη. Στη συνέχεια με το β΄ συνθετικό να σχηματίσετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα, της νέας ελληνικής γλώσσας.
ü ἄπρακτοι:
ü κατέσκαπτον:
Ø ἄρχειν: Να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά της νέας ελληνικής γλώσσας και να σχηματίσετε με αυτά από μία πρόταση.
·        ομόρριζα:

·        προτάσεις:
Ø Να εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις:
§  πραγματογνωμοσύνη:
§  ενθύμιο:
§  απόρρητος:
§  αναπόφευκτος:
§  έναρξη:
§  σταχτοδοχείο:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     κατέπλει: Να κλίνετε την οριστική του μέλλοντα (όλους τους τύπους που γνωρίζετε).2.     Να κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό τα παρακάτω ουσιαστικά: ὄχλος, τὸ πλῆθος
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ø  
μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, συντακτικός ρόλος).


Ø τῆς ἐλευθερίας: Ο τύπος αυτός λειτουργεί ως:
α. υποκείμενο του απαρεμφάτου ἄρχειν 
β. κατηγορούμενο
γ. αντικείμενο του απαρεμφάτου ἄρχειν 
δ. γενική κτητική
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.Δεν υπάρχουν σχόλια: