Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο αξιολόγησης στον Φιλοσοφικό Λόγο

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;
Ἀληθῆ, ἔφη.
Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.
Τὸ ποῖον δή;
Τὸ αὐτοῦἦν δ' ἐγώκαταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ' ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότερα εἴτε σπουδαιότεραι.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ενότητα 12η

1.    Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 10
2.    Σε ποια σημεία του κειμένου ο φιλόσοφος αναφέρεται στους τυχαίους και αφιλοσόφητους πολιτικούς; Να τα καταγράψετε και να εξηγήσετε γιατί αυτοί κρίνονται ακατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της ιδεώδους πολιτείας.
Μονάδες 15
3.    Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον: Ποιο είναι το μέγιστον μάθημα για το οποίο κάνει λόγο ο φιλόσοφος; Να το σχολιάσετε.
Μονάδες 15
4.    Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο γίνεται η μετάβαση από την τιμοκρατική πολιτεία στην ολιγαρχία σύμφωνα με την άποψη του Πλάτωνα.
Μονάδες 10
5.    ἱκανῶς: Να γράψετε δέκα ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.

Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: