Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Φύλλο εργασίας στο αδίδακτο κείμενο


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη
Μηδεὶς δ’ ἡγείσθω μ’ ἀποροῦντα τί χρὴ περὶ τούτων εἰπεῖν ἑκάστου, ταῦτα τὰ πραχθέντ’ ἀπηριθμηκέναι. εἰ γὰρ ἁπάντων ἀμηχανώτατος ἦν ὅ τι χρὴ λέγειν πορίσασθαι, ἡ ’κείνων ἀρετὴ δείκνυσιν αὐτὴ ἃ καὶ πρόχειρα καὶ ῥᾴδι’ ἐπελθεῖν ἐστιν. ἀλλὰ προαιροῦμαι τῆς εὐγενείας καὶ τῶν παρὰ τοῖς προγόνοις μεγίστων μνησθεὶς ὡς τάχιστα συνάψαι τὸν λόγον πρὸς τὰ τοῖσδε πεπραγμένα, ἵνα, ὥσπερ τὰς φύσεις ἦσαν συγγενεῖς, οὕτω τοὺς ἐπαίνους ἐπ’ αὐτῶν κοινοὺς ποιήσωμαι, ὑπολαμβάνων ταῦτ’ ἂν εἶναι κεχαρισμένα κἀκείνοις καὶ μάλιστ’ ἀμφοτέροις, εἰ τῆς ἀλλήλων ἀρετῆς μὴ μόνον τῇ φύσει μετάσχοιεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐπαίνοις.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, 60.12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.    Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.

2.    εἰπεῖν: Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου και να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.

3.    πορίσασθαι: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής και της ευκτικής μέλλοντα στην ενεργητική φωνή.

4.    μνησθείς: Να κλίνετε την προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

5.    προαιροῦμαι: Να κλίνετε την υποτακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

6.    τοῖς προγόνοις: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στον άλλο αριθμό.

7.    τοὺς ἐπαίνους: Να γράψετε τη δοτική πτώση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.

8.    τί χρὴ περὶ τούτων εἰπεῖν ἑκάστου: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση.

9.    ποιήσωμαι: Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην οποία ανήκει το ρήμα, να τη χαρακτηρίσετε συντακτικά και να τη συμπτύξετε στο αντίστοιχο είδος μετοχής.

10.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: