Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Μετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη


Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:

α. Αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἀνάγκη τὸν ἀπολογούμενον ἔλαττον ἔχειν. 

β. Σκοπῶ μὲν οὖν ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, ὁπόθεν χρὴ ἄρξασθαι τῆς ἀπολογίας, ὁπότερον ἐκ τῶν τελευταίων λόγων, , ὡς παρανόμως με ἐνέδειξαν, ἢ περὶ τοῦ ψηφίσματος τοῦ Ἰσοτιμίδου, ὡς ἄκυρόν ἐστιν, ἢ περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ὅρκων τῶν γεγενημένων, εἴτε καὶ ἐξ ἀρχῆς ὑμᾶς διδάξω τὰ γεγενημένα.

γ. ὁρῶ ὑμᾶς καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις καὶ ἐν τοῖς δημοσίοις περὶ πλείστου τοῦτο ποιουμένους.

δ. τάδε δὲ ὑμῶν δέομαι, μετ’ εὐνοίας μου τὴν ἀκρόασιν τῆς ἀπολογίας ποιήσασθαι, καὶ μήτ’ ἐμοὶ ἀντιδίκους καταστῆναι μήτε ὑπονοεῖν τὰ λεγόμενα μήτε ῥήματα θηρεύειν.

ε. οὐκ’ οἶδα τοὺς μηνύσαντας ὑμῖν περὶ αὐτῶν οὔτ’ εἰ ψευδῆ οὔτ’ εἰ ἀληθῆ ἐμήνυσαν.


στ. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δεήσομαι ὑμῶν δίκαια καὶ ὑμῖν τε ῥᾴδια χαρίζεσθαι καὶ ἐμοὶ ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ’ ὑμῶν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: