Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ασκήσεις γραμματικής αρχαίων ελληνικών

Eπιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

1.ἀφείλετο: Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή.
2.νικῶντας: Να κλίνετε την υποτακτική του ενεστώτα και την προστακτική του ενεστώτα στην ενεργητική και στη μέση φωνή.
3.συνέβη: Να γράψετε όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ίδιου χρόνου.
4.ἄγειν: Να συνθέσετε το ρήμα με την πρόθεση σύν και να κλίνετε τον αόριστο β΄ σε όλες τις εγκλίσεις στην άλλη φωνή.
5.κριθῆναι: Να κλίνετε την προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
6.χρησάμενοι: Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου και την οριστική του παρατατικού.
7.ἐπειρῶντο: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα.
8.προειστήκει: Να κλίνετε την οριστική και την προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή και να γράψετε τους ονοματικούς τύπους όλων των χρόνων στις δύο φωνές.
9.ἀφιῶσι: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του τύπου και να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου.
10.καταπλαγείς: Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.

Οὕτως δὲ τῆς πόλεως ὑποφερομένης Θηραμένης ἀγανακτῶν ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις τῆς μὲν ἀσελγείας αὐτοῖς παρῄνει παύσασθαι, μεταδοῦναι δὲ τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις. οἱ δὲ πρῶτον ἐναντιωθέντες, ἐπεὶ διεσπάρησαν οἱ λόγοι πρὸς τὸ πλῆθος καὶ πρὸς τὸν Θηραμένην οἰκείως εἶχον οἱ πολλοί, φοβηθέντες μὴ προστάτης γενόμενος τοῦ δήμου καταλύσῃ τὴν δυναστείαν καταλέγουσιν τῶν πολιτῶν τρισχιλίους ὡς μεταδώσοντες τῆς πολιτείας. Θηραμένης δὲ πάλιν ἐπιτιμᾷ καὶ τούτοις, πρῶτον μὲν ὅτι βουλόμενοι μεταδοῦναι τοῖς ἐπιεικέσι τρισχιλίοις μόνοις μεταδιδόασι, ὡς ἐν τούτῳ τῷ πλήθει τῆς ἀρετῆς ὡρισμένης, ἔπειθ’ ὅτι δύο τὰ ἐναντιώτατα ποιοῦσιν, βίαιόν τε τὴν ἀρχὴν καὶ τῶν ἀρχομένων ἥττω κατασκευάζοντες. οἱ δὲ τούτων μὲν ὠλιγώρησαν, τὸν δὲ κατάλογον τῶν τρισχιλίων πολὺν μὲν χρόνον ὑπερεβάλλοντο καὶ παρ’ αὑτοῖς ἐφύλαττον τοὺς ἐγνωσμένους, ὅτε δὲ καὶ δόξειεν αὐτοῖς ἐκφέρειν τοὺς μὲν ἐξήλειφον τῶν ἐγγεγραμμένων, τοὺς δ’ ἀντενέγραφον τῶν ἔξωθεν.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Α. ὑποφερομένης: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα της ενεργητικής φωνής.
Β. τοῖς γιγνομένοις: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του θηλυκού γένους.
Γ. τοῖς βελτίστοις: Να γράψετε τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος (όλους τους τύπους που γνωρίζετε).
Δ. ἐναντιωθέντες: Να γράψετε τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού στα τρία γένη.
Ε. οἰκείως: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
ΣΤ. τοῖς ἐπιεικέσι: Να κλίνετε το θηλυκό γένος στους δύο αριθμούς.
Ζ. τούτῳ τῷ πλήθει: Να κλίνετε τη συνεκφορά στον άλλο αριθμό.
Η. ἥττω: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
Θ. πολύν: Να κλίνετε τον συγκριτικό βαθμό στο θηλυκό γένος.
ΙΑ. Να εντοπίσετε στο κείμενο όλα τα ουσιαστικά της Α΄ και της Β΄ κλίσης και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
ΙΒ. Να εντοπίσετε στο κείμενο όλες τις αντωνυμίες και να τις κλίνετε εκεί όπου βρίσκονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: