Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Συντακτικό αρχαίων ελληνικών: Ασκήσεις στον πλάγιο λόγο

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Να μετατρέψετε σε πλάγιο λόγο τις ακόλουθες προτάσεις/περιόδους σύμφωνα με την εξάρτηση που δίνεται κάθε φορά:

α. Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ περὶ ταῦτα πολὺν χρόνον διατρίβειν, ἁπάντων τῶν τοιούτων ἀφέμενος ἐπὶ τὸν ἁπλούστατον ἤδη τρέψομαι τῶν λόγων. 

Οὗτος εἶπεν (απαρεμφατική σύνταξη)

β. τί γὰρ ἂν καὶ βουλόμενος Ἀνδοκίδης ἀγῶνα τοσοῦτον ὑπομείνειεν, ᾧ ἔξεστι μὲν ἀπελθόντι ἐντεῦθεν ἔχειν πάντα τὰ ἐπιτήδεια, ἔστι δὲ ἀποπλεύσαντι εἰς Κύπρον, ὅθεν περ ἥκει, γῆ πολλὴ καὶ ἀγαθὴ διδομένη καὶ δωρεὰν ὑπάρχουσα;

Τινὲς ἀποροῦσιν

Τινὲς ᾐπόρουν

γ. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων πολλοῖς ἄν τις παραδείγμασι χρήσαιτο, καὶ μάλιστ’ ἐπὶ τῆς πόλεως τῆς Ἀθηναίων. 

Τινὲς εἶπον (με όλους τους δυνατούς τρόπους)

δ. Πόσοι μὲν γὰρ μὴ ἠθέλησαν ὑπομεῖναι καταγνόντες αὑτῶν ἀδικίαν;

Ὁ ῥήτωρ ἀπορεῖ
Ὁ ῥήτωρ ἀπορεῖ

ε. Ἀπείποιμεν δ’ ἂν ἀκούοντές τε καὶ λέγοντες, εἰ πάσας τὰς τοιαύτας πράξεις ἐξετάζοιμεν, ἐπεὶ καὶ τῶν περὶ Θήβας πραχθέντων εἰ μνησθείημεν, ἐπὶ μὲν τοῖς γεγενημένοις ἂν λυπηθεῖμεν, περὶ δὲ τῶν μελλόντων βελτίους ἐλπίδας ἂν λάβοιμεν.


Οὗτοι φασὶν

Δεν υπάρχουν σχόλια: