Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Πολλὴ μὲν ἡ μεταβολή μοι γέγονεν, ὦ ἄνδρες, τελευτήσαντος Κλεωνύμου. ἐκεῖνος γὰρ ζῶν μὲν ἡμῖν κατέλειπε τὴν οὐσίαν, ἀποθανὼν δὲ κινδυνεύειν περὶ αὐτῆς πεποίηκε. καὶ τότε μὲν οὕτως ὑπ’ αὐτοῦ σωφρόνως ἐπαιδευόμεθα, ὥστ’ οὐδὲ ἀκροασόμενοι οὐδέποτ’ ἤλθομεν ἐπὶ δικαστήριον, νῦν δὲ ἀγωνιούμενοι περὶ πάντων ἥκομεν τῶν ὑπαρχόντων· οὐ γὰρ τῶν Κλεωνύμου μόνον ἀμφισβητοῦσιν ἀλλὰ καὶ τῶν πατρῴων, ὀφείλειν ἐπὶ τούτοις <ἡμᾶς> ἐκείνῳ φάσκοντες ἀργύριον. καὶ οἱ μὲν οἰκεῖοι καὶ οἱ προσήκοντες [ἐπὶ τούτοις] οἱ τούτων ἀξιοῦσιν ἡμᾶς καὶ τῶν ὁμολογουμένων, ὧν Κλεώνυμος κατέλιπεν, αὐτοῖς τούτων ἰσομοιρῆσαι· οὗτοι δὲ εἰς τοῦτο ἥκουσιν ἀναισχυντίας, ὥστε καὶ τὰ πατρῷα προσαφελέσθαι ζητοῦσιν ἡμᾶς, οὐκ ἀγνοοῦντες, ὦ ἄνδρες, τὸ δίκαιον, ἀλλὰ πολλὴν ἡμῶν ἐρημίαν καταγνόντες.

ΙΣΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

1. γέγονεν: Να σχηματίσετε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄.
2. τελευτήσαντος: Να κλίνετε την ευκτική ενεστώτα.
3. κατέλειπε: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή και να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη μέση φωνή.
4. ἤλθομεν: Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.
5. ἀξιοῦσιν: Να κλίνετε την υποτακτική και την ευκτική του ίδιου χρόνου.
6. προσαφελέσθαι: Να κλίνετε την οριστική του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή.
7. καταγνόντες: Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.
8. πολλή: Να σχηματίσετε τους άλλους βαθμούς εκεί όπου βρίσκεται ο τύπος.
9. ὦ ἄνδρες: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στους δύο αριθμούς.
10. σωφρόνως: Να σχηματίσετε τους άλλους βαθμούς.
11. ὀφείλειν ἐπὶ τούτοις <ἡμᾶς> ἐκείνῳ φάσκοντες ἀργύριον: Να γράψετε τις αντωνυμίες, να τις αναγνωρίσετε γραμματικά και να τις κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
12. οἱ προσήκοντες: Να κλίνετε το ουδέτερο γένος.
13. ὧν Κλεώνυμος κατέλιπεν: Να αναγνωρίσετε συντακτικά κάθε όρο της πρότασης.
14. ζῶν: Να αναλύσετε τη μετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
15. καὶ οἱ μὲν οἰκεῖοι καὶ οἱ προσήκοντες [ἐπὶ τούτοις] οἱ τούτων ἀξιοῦσιν ἡμᾶς καὶ τῶν ὁμολογουμένων, ὧν Κλεώνυμος κατέλιπεν, αὐτοῖς τούτων ἰσομοιρῆσαι· : Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
16. ... καὶ τὰ πατρῷα προσαφελέσθαι ζητοῦσιν ἡμᾶς: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
17. ὥστ’ οὐδὲ ἀκροασόμενοι οὐδέποτ’ ἤλθομεν ἐπὶ δικαστήριον: Να μετατρέψετε τη δεθυτερεύουσα πρόταση σε απαρεμφατική.
18. ἀγωνιούμενοι: Να αναλύσετε τη μετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
19. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
20. Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: