Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Κριτήριο αξιολόγησης στο διδαγμένο κείμενο Γ΄ Λυκείου: Πλάτωνος Πολιτεία

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Ἔπειτ', ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;
Ἐπελάθου, ἦν δ' ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντος εὖ πράξει, ἀλλ' ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ' ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως.
Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.
Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ' ἀδικήσομεν τοὺς παρ' ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.
Πλάτωνος Πολιτεία, (519D-520A)

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά. (μονάδες 10)
  2. α) Να επισημάνετε τα σημεία του κειμένου στα οποία διαφαίνεται η τριπλή λειτουργία του νόμου και να σχολιάσετε την οικονομική λειτουργία του. (μονάδες 15) 
         β) Ποιος είναι ο ρόλος της "βίας" στο κοινωνικό                     συμβόλαιο της ιδεώδους πολιτείας; (μονάδες 15)
     3. Τι γνωρίζετε για την Ακαδημία του Πλάτωνα; (μονάδες 10)
     4. προσαναγκάζοντες, φυλάττειν: Για καθέναν από τους παραπάνω τύπους να γράψετε πέντε ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας        ελληνικής γλώσσας. (μονάδες 10)

Δεν υπάρχουν σχόλια: