Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ασκήσεις συντακτικού αρχαίων ελληνικών

1.    Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους:
*   Ὃ πάντες ἐθρύλουν τέως γέγονεν αὐτόματον.
*   ῾Ο ἔμφρων νομοθέτης ἄν μᾶλλον παρακελεύοιτο τοῖς πρεσβυτέροις αἰσχύνεσθαι τοὺς νέους.
*   Παρακαλέσαντες ἀλλήλους ἀποδῶμεν τὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι.
*   ῾Ηδύ ἐστι τὸ ἔχειν χρήματα.
*   Τοῖς ἰδιώταις ἔξεστι τὰς δαπάνας συντέμνειν.

2.    Να χαρακτηρίσετε το είδος του κατηγορουμένου στα επόμενα παραδείγματα.

*   Οἱ Λακεδαιμόνιοι τὸν Ἀγησίλαον εἵλοντο βασιλέα.
*   Τὰς ναῦς ἑκούσας παρέλαβε.
*   Καὶ ὁ μὲν Περικλῆς, ὃς τότε διετέλει εἷς τῶν ἀρχόντων, ἦν πεντήκοντα ἐτῶν.
*   Ἐθελοντὴς ὑπομένει τοὺς πόνους.

3.    Να επισημάνετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να τις  χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος):

*   Θαυμάζω δ’ ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ’ ἐνθυμεῖται μήτ’ ὀργίζεται.
*   Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ’ ᾧτε (μὲν) ἔχειν εἰρήνην ὡς πρὸς ἀλλήλους.
*   Ἐξ ὧν ἐνθυμεῖσθαι χρή, πῶς ἕκαστος ὑμῶν διέκειτο καὶ τίνα γνώμην εἶχεν.
*   Ὁπότε ὁ πόνος ἐς τὴν καρδίαν στηρίξειεν, ἀνέστρεφεν αὐτήν.

4.    Να επισημάνετε την υπόθεση και την απόδοση των υποθετικών λόγων που ακολουθούν και να τους χαρακτηρίσετε ως προς το είδος:

*   Ἂν μὴ πιστεύητε, πέμψατε πρέσβεις Ἀθήναζε.
*   Εἰ Ἀγησίλαος τοὺς νέους σπουδαίους γυμναζόμενους ἴδοι, ἐπῄνεσεν ἄν.


5.    Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο που ακολουθεί ώστε να δηλώνει α) το προσδοκώμενο και β)την απλή σκέψη του λέγοντος:
*   Ἡ μὲν φύσις, ἂν ᾖ πονηρὰ, πολλάκις φαῦλα βούλεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: