Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς παρανομώτατα καὶ βιαιότατα εἰς τόνδε τὸν ἀγῶνα καθέστηκα, τοῦτο ὑμᾶς διδάξω, οὐ τῷ φεύγειν ἂν τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον, ἐπεὶ κἂν ἀνωμότοις ὑμῖν καὶ μὴ κατὰ νόμον μηδένα ἐπιτρέψαιμι περὶ τοῦ σώματος τοῦ ἐμοῦ διαψηφίσασθαι, ἕνεκά γε τοῦ πιστεύειν ἐμοί τε μηδὲν ἐξημαρτῆσθαι εἰς τόδε τὸ πρᾶγμα καὶ ὑμᾶς γνώσεσθαι τὰ δίκαια, ἀλλ’ ἵνα ᾖ τεκμήρια ὑμῖν καὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων [καὶ] τῶν εἰς ἐμὲ ἡ τούτων βιαιότης καὶ παρανομία.

 1. παρανομώτατα : Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
 2. τὸν ἀγῶνα: Να κλίνετε τον τύπο στον ενικό αριθμό.
 3. τὸ πλῆθος: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.
 4. τὸ ὑμέτερον: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο.
 5. μηδένα : Να κλίνετε το θηλυκό γένος και τον πληθυντικό αριθμό στο ίδιο γένος.
 6. ἐμοῦ: Να γράψετε τον ίδιο τύπο για πολλούς κτήτορες.
 7. τοῦ σώματος: Να κλίνετε τον τύπο στον ενικό και στον πληθυντικό.
 8. βιαιότης : Να γράψετε τη δοτική πτώση στον ίδιο αριθμό.
 9. καθέστηκα: Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
 10. ἐπιτρέψαιμι: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις στον ίδιο χρόνο.
 11. διαψηφίσασθαι: Να κλίνετε την οριστική και την ευκτική του μέλλοντα στην ενεργητική φωνή.
 12. ἐξημαρτῆσθαι: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο του αορίστου β΄, σε όλες τις εγκλίσεις της ενεργητικής φωνής.Δεν υπάρχουν σχόλια: