Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Πλάτωνος Πολιτεία: Κριτήριο αξιολόγησης

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Ἔπειτ', ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;
Ἐπελάθου, ἦν δ' ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντος εὖ πράξει, ἀλλ' ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ' ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως.
Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.
Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ' ἀδικήσομεν τοὺς παρ' ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν,προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.

Πλάτωνος Πολιτεία, (519D-520A)

1. Να μεταφράσετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 10
2. πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ: Να σχολιάσετε την παραπάνω φράση.
Μονάδες 15
3. Να επισημάνετε το χωρίο του κειμένου το οποίο αναφέρεται στην οικονομική λειτουργία του      νόμου και να το σχολιάσετε.
Μονάδες 15
4. Ποιες είναι οι απόψεις που διατυπώνονται για τη δικαιοσύνη στον πλατωνικό διάλογο "Πολιτεία";
Μονάδες 10
5. ἀφιῇ: Να γράψετε δέκα ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: