Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017: Προτεινόμενο κριτήριο αξιολόγησης στο διδαγμένο κείμενο

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη


Φιλοσοφικός Λόγος Γ΄ Λυκείου

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (Πλάτωνος Πρωταγόρας, απόσπασμα από την ενότητα 6)

Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται˙ ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται –οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη– ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα.  Καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν˙ ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. Τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται˙ ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν.

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα "Καὶ τοιαύτην διάνοιαν...καὶ διδακτὸν ἀρετήν." στα νέα ελληνικά.

Μονάδες 10

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των έλλογων ποινών, σύμφωνα με όσα παραθέτει ο Πρωταγόρας;
Μονάδες 15

3. "Τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται": Να σχολιάσετε τη χρήση των συγκεκριμένων ρημάτων σε σχέση με το διδακτόν της αρετής.
Μονάδες 15

4. Πώς αντιμετωπίζει ο Σωκράτης τη σοφιστική μέθοδο της διάλεξης;
Μονάδες 10

5.ἠδίκησεν,μέλλοντος, ἀποτροπῆςἥκισταπαρασκευαστόν: Να γράψετε ένα αντώνυμο της αρχαίας ελληνικής εκεί όπου βρίσκεται κάθε τύπος.
Μονάδες 10 


Δεν υπάρχουν σχόλια: