Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

                                                                                                                                             ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Σόνια Σιούτη
      
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ KAI TO ΑΝΤΙΘΕΤΟ

·        ego libenter tibi mea sede cedo.
·        Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt.
·        qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt.
·        Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine.
·        Galli... everterunt urbem Romam praeter Capitolium.
·        ephippiorum usus res turpis et iners habetur.
·        hasta eum transfixit.
·        ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur
·        Cum ante vestibulum dona posuissent
·        postea is puellam in matrimonium duxit
·        In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?
·        Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mitti
·        tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur

     II.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

·        appensum 21
·        permotus 31
·        veritus 45
·        preatenta 20
·        deletis (legionibus) 21
·        intercepta 45
·        absens 21
·        natus 11
·        exclusus 20
·        rogatus 21
·        abiectis (armis) 29
·        exulantem 44
·        nascentem 42
·        ingredienti 43

  III.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Να δηλώσετε την απαγόρευση με όλους τους δυνατούς τρόπους
·        Opibus urbis nolite confidere
·        Neminem credideritis patriae consulturum esse
·        cavete periculum
·        tutamini patriam
·        Mementote
·        Accipe

 IV.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (αναγνώριση και μετατροπή στα άλλα είδη)

·        Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.
·        praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt
·        si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent
·        Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore
·        Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur
·        nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem
·        si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet
·        Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur
·        Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
·        Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat
    V.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ debeo
Να εξαρτήσετε τις ακόλουθες προτάσεις και περιόδους από το ρήμα που σας δίνεται κάθε φορά. Στη συνέχεια να μετατρέψετε τη σύνταξη που θα σχηματίσετε με παθητική περιφραστική συζυγία (όπου είναι εφικτό):

·        narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem. (debetis)
·        Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat. (debemus)
·        Interrogo vos (debeo)
·        Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse! (debetis)
·        Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit. (debet)
·        civitas bellum gerit. (debet)
·        Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. (debetis)
·        Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. (debet)

  VI.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ)
Να δηλώσετε τον σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους:

·        Congrediamur, ut cernatur
·        ruit in certamen
·        praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt
·        cum se ipsum captum venisse eos existimasset
·        Praedones virtutem eius admiratum se venisse
·        quo facilius divitias contemnere posset
·        ut eo uteretur
VII.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

·        Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est
·        Id exemplum sutorem incitavit ut corvum doceret.
·        Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse
·        Cum Octavianus post victoriam Actiacum Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens
·        Legatum monet ut epistulam adliget
·        quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat
·        Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit
·        Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen
·        Ιn hoc […] me traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?
·        Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret.
·        ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur
·        Tum cuidam persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat


Δεν υπάρχουν σχόλια: