Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Ασκήσεις λατινικών

1.     Να συμπτύξετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχικά σύνολα:
*    Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat.
*    Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur ;
*    si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent.
*    Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen.
*    persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur.
*    Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit;
*    Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.
*    Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit.
*    et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit.
*    Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.
*    Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens;
*    Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit.
*    Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum.
*    Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus … inquit.
*    Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse.
*    nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est.
*    Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit.
*    Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate.

*    Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit.
*    Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit.
*    Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit.
*    Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.
*    Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat.
*    Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat.

2.     -praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt
-quo facilius divitias contemnere posset
Να δηλώσετε το τελικό αίτιο με όλους τους δυνατούς τρόπους.

3.     Να κάνετε τις μετατροπές που ζητούνται:

*    Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt: Να επιφέρετε τις αναγκαίες αλλαγές έτσι ώστε η χρονική πρόταση να δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.
*    at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet: Να μετατρέψετε την υποθετική πρόταση σε αιτιολογική έτσι ώστε η αιτία να παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας.
*    nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est: Να επιφέρετε τις απαιτούμενες αλλαγές στην αιτιολογική πρόταση και να δηλώσετε τα άλλα είδη αιτιολογίας.
*    Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat: Να μετατρέψετε την πρώτη κύρια πρόταση σε δευτερεύουσα χρονική με σύνδεσμο εισαγωγής τον ιστορικό – διηγηματικό cum.
*    Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt: Να κάνετε τις αναγκαίες αλλαγές έτσι ώστε να δηλωθεί το υστερόχρονο.
4.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
*     intercepta: το γ΄ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων της οριστικής στις δύο φωνές
*     peperissem: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα σε όλες τις εγκλίσεις στην ίδια φωνή
*     factam: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στις δύο φωνές
*     fecit: τον αντίστοιχο τύπο στους άλλος χρόνους στην ίδια φωνή
*     captum: το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού
*     iactum: τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων στις δύο φωνές
*     mortua essem: όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα και του παρατατικού στην οριστική και στην υποτακτική
*     cupivit: τους ονοματικούς τύπους
*     accipio: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων στις δύο φωνές
*     morior: τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων
*     afficio: το β΄ και γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
*     congredior: το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ίδιου χρόνου και τους ονοματικούς τύπους
*     abicio: όλες τις πτώσεις του σουπίνου.

5.     cum iam neutris gratiam referre poteram: Να αναγνωρίσετε τον υπογραμμισμένο τύπο και να τον κλίνετε στα τρία γένη.

6.     nulla caritas: Να αναγνωρίσετε την αντωνυμία και να την κλίνετε στα τρία γένη.

7.     Neminem credideritis: Να γράψετε τα τρία γένη της αντωνυμίας και να κλίνετε το ουδέτερο γένος.
8.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

*    possum: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού, της υποτακτικής του ενεστώτα και της οριστικής του μέλλοντα.
*    abeo: την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της μετοχής ενεστώτα και το γ΄ ενικό της οριστικής του παρατατικού.
*    affero: το α΄ πληθυντικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα στη μέση φωνή.
*    fio: το α΄ πληθυντικό της υποτακτικής του παρατατικού και το απαρέμφατο του μέλλοντα.
*    volo: το β΄ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής του ενεστώτα.
*    nolo: το β΄ πληθυντικό της υποτακτικής του ενεστώτα και του παρατατικού.
*    malo: το απαρέμφατο του ενεστώτα
*    nequeo: το απαρέμφατο ενεστώτα και τη γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα.
*    scio: το β΄ ενικό της οριστικής και της προστακτικής του ενεστώτα.
*    cerno: το α΄ πληθυντικό της οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής και παθητικής φωνής.
*    pario: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ενεργητική (να θεωρήσετε ότι το υποκείμενο είναι θηλυκού γένους, ενικού αριθμού) και το α΄ πληθυντικό της οριστικής των συντελικών

*    morior: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων (να θεωρήσετε ότι το υποκείμενο είναι αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού)

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: