Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Κριτήριο αξιολόγησης

Ἄνευ γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σῴζειν δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. ἐπειδὰν δὲ καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραθαρρύνητε, οἶμαι ἂν ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθάνεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς τὰς φυλακάς· ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἶδα ὅ,τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς, εἴτε νυκτὸς δέοι εἴτε καὶ ἡμέρας. ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται, τί πείσονται, ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται.
Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, Γ Ι 38-42
1.    Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
Μονάδες  20
2.    ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας: Να γράψετε την απόδοση και να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο που σχηματίζεται.
Μονάδες 5
3.    Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
Μονάδες 5
4.    γένοιτο: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στις άλλες εγκλίσεις.
Μονάδες 6
5.    ἀθύμως, εὐθυμότεροι: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
Μονάδες  4

Δεν υπάρχουν σχόλια: