Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ - Κείμενο 45

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 45
Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.
1.       intercepta: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
2.       si adire non possit: Να γράψετε την απόδοση και να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο που σχηματίζεται.
3.   quantoque in periculo res sit: Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς της.
4.       ob rem: Να δηλώσετε το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο με άλλο τρόπο.
5.       In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά κάθε όρο.
6.       ut tragulam mitteret: Να εξηγήσετε την ιδιομορφία που παρουσιάζεται στην ακολουθία των χρόνων.
7.       nostra consilia ab hostibus cognoscantur: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
8.       Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
9.       captivis: Να κλίνετε τον τύπο στον ίδιο αριθμό σε όλα τα γένη.
10.   cognoscit: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους.
11.   Ciceronem: Να γράψετε τις άλλες πτώσεις.
12.   gerantur: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους στην ενεργητική φωνή και να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους σε όλες τις εγκλίσεις της ενεργητικής φωνής.
13.   periculo: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
14.   equitibus: Να κλίνετε τον τύπο στους δύο αριθμούς.
15.   persuadet: Να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τον τύπο.
16.   deferat: Να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου στην ίδια φωνή.
17.   providet: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
18.   intercepta: Να γράψετε το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή και να κλίνετε όλους τους χρόνους στην ενεργητική φωνή.
19.   nostra: Να κλίνετε το β΄ πρόσωπο.
20.   cognoscantur: Να κλίνετε τον τύπο εκεί όπου βρίσκεται.
21.   litteris: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα του τύπου και να τον κλίνετε.
22.   mittit: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
23.   monet: Να κλίνετε όλους τους χρόνους της υποτακτικής.
24.   adire: Να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου και του συντελεσμένου μέλλοντα.
25.   possit: Να γράψετε το β΄ ενικό και το γ’ πληθυντικό πρόσωπο όλων των χρόνων της οριστικής και της υποτακτικής.
26.   celeriter: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
27.   turrim: Να κλίνετε τον τύπο στον ίδιο αριθμό.
28.   conspicitur: Να κλίνετε τον τύπο στον παρατατικό στην έγκλιση και στη φωνή που βρίσκεται.
29.   perlegit: Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
30.   sperent: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: