Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ: Κείμενα 38, 42

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 38

expecto, -avi, -atum, -āre 
amo, -avi, -atum, -āre 
rogo, -avi, -atum, -āre 
sto, steti, statum, stāre 
confirmo, -avi, -atum, -āre
persedeo, persedi, persessum, persedēre
facio, feci, factum, facĕre
peto, peti(v)i, petitum, petĕre 
congruo, congrui, -, congruĕre 
cedo, cessi, cessum, cedĕre 
dico, dixi, dictum, dicĕre
morior, mortuus sum, mori
duco, duxi, ductum, ducĕre
vivo, vixi, victum, vivĕre 
audio, audivi, auditum, audīre
1.     petit: Να κλίνετε την υποτακτική σε όλους τους χρόνους.
2.     fecit: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στην παθητική φωνή.
3.     persedebat: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
4.     expectabat: Να αντικαταστήσετε χρονικά και εγκλιτικά τον τύπο στην ίδια φωνή.
5.     rogavit: Να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους σε όλες τις εγκλίσεις στην ίδια φωνή.
6.     cederet: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον αντικαταστήσετε χρονικά.
7.     dixit: Να κλίνετε την προστακτική όλων των χρόνων στις δύο φωνές.
8.     cedo: Να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου στην ίδια φωνή.
9.     confirmavit: Να γράψετε το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
10.  vixit: Να αντικαταστήσετε το τύπο χρονικά.


Κείμενο 42
confirmo, -avi, -atum, -āre
dissimulo, -avi, -atum, -āre
fateor, fassus sum, fatēri
immineo, -, -, imminēre
video, vidi, visum, vidēre
alo, alui, altum (και alitum), alĕre (μετοχή μέλλοντα : aliturus,-a, -um και alturus,-a,-um)
nascor, natus sum, nasci (αποθετικό, μετοχή μέλλοντα : nasciturus, -a, -um)
credo, credidi, creditum, credĕre 
animadverto, animadverti, animadversum, animadvertĕre 
sequor, secutus sum, sequi (αποθετικό)
dico, dixi, dictum, dicĕre
intellego, intellexi, intellectum, intellegĕre 
intendo, intendi, intentum (και intensum), intendĕre
pervenio, perveni, perventum, pervenῑre
sum, fui, -, esse
fio, factus sum, fieri (παθητικό του facio)

Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ακόλουθους τύπους του κειμένου:
1.     sunt
2.     imminent
3.     videant
4.     vident
5.     dissimulent
6.     aluerunt
7.     confirmaverunt
8.     animadvertissem
9.     factum esse

10.  pervenerit

Δεν υπάρχουν σχόλια: