Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις εμπέδωσης - Κείμενο 38

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit.

1.     loco: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα του τύπου και να τον κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
2.     matrimonium: Να γράψετε τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό.
3.    libenter, multum: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
4.    Να εντοπίσετε στο κείμενο τα επίθετα που ανήκουν στην β΄ κλίση και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό, στο γένος που βρίσκονται.
5.    uxor: Να αναγνωρίσετε γραμματικά τον τύπο και να γράψετε όλες τις πτώσεις του άλλο αριθμού.
6.    omen: Να γράψετε τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό.
7.    mora: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε τις άλλες πτώσεις στον ίδιο αριθμό.
8.    Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:
ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική
αφαιρετική

Metellinuptiale
filiae
sororis

nocte

9.    materteram: Σε ποια κλίση ανήκει ο τύπος; Να γράψετε την ονομαστική στον ίδιο αριθμό.
10. Να εντοπίσετε στο κείμενο όλους τους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
11. mea: Να κλίνετε το αρσενικό και το ουδέτερο γένος.
12. Hoc dictum: Να κλίνετε τη συνεκφορά.
13. is: Να κλίνετε το ουδέτερο γένος.
14.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:
οριστική
υποτακτική
προστακτική
απαρέμφατο
μετοχή
petit
persedebat

audireturrogavit
dixit
vixit
duxit

15. standi: Από ποιο ρήμα προέρχεται ο τύπος; Να κλίνετε την υποτακτική και την προστακτική όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
16. confirmavit: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους την υποτακτικής.
17. fecit: Να αντικαταστήσετε τον τύπο εγκλιτικά.
18.  
·         dum aliqua vox congruens proposito audiretur
·         ut sibi paulisper loco cederet
·         dum vixit
Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις.
19. Caecilia, uxor Metelli,dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis: Να συντάξετε την παραπάνω περίοδο.

20. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: