Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Λατινικά: Κείμενο 42 - Ασκήσεις εμπέδωσης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 42
Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.

1.     Να εντοπίσετε όλα τα επίθετα του κειμένου και να γράψετε τους άλλους βαθμούς εκεί όπου βρίσκεται ο κάθε τύπος.
2.     spem: Να κλίνετε τον τύπο.
3.     coniurationemque: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε στον άλλο αριθμό.
4.     Να εντοπίσετε το ετερόσημο ουσιαστικό του κειμένου και να το κλίνετε στον αριθμό που βρίσκεται.
5.     Να εντοπίσετε τις αναφορικές αντωνυμίες του κειμένου και να τις κλίνετε στα άλλα γένη.
6.     crudeliter: Να σχηματίσετε τους άλλους βαθμούς.
7.     improbi: Να κλίνετε τον συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος.
8.     regie: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να εξηγήσετε γιατί δεν σχηματίζει παραθετικά.
9.     Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα:
οριστική
υποτακτική
προστακτική
απαρέμφατο
μετοχή
imminent

videant
dissimulent
10.  confirmaverunt: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.
11.   intellego: Να κλίνετε τον παρακείμενο σε όλες τις εγκλίσεις στην ίδια φωνή.
12.  Να γράψετε όλες τις δευτερεύουσες επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά.
13.  qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: Να χαρακτηρίσετε την πρόταση και να αναγνωρίσετε συντακτικά κάθε όρο της.
14.  Να εντοπίσετε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου και να τους αναγνωρίσετε.
15.Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στα παρακάτω αποσπάσματα (σε παρενθέσεις το υποκείμενο που πρέπει να ληφθεί υπόψη):
α) Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant
β) aut ea, quae vident, dissimulent:
γ) qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt
δ) qui coniurationem nascentem confirmaverunt;
ε) crudeliter et regie id factum esse dicerent (a me).
στ) qui non videat (a Catilina) coniurationem esse factam
16.qui non videat coniurationem esse factam: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

17. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent:να αναδιατυπώσετε το απόσπασμα, αφού μεταφέρετε το ρ. sunt στον Παρατατικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: