Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ: Κείμενα 34, 36

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

ΚΕΙΜΕΝΟ 34
veneror, veneratus sum, venerāri (αποθετικό) 
osculor, osculatus sum, osculāri (αποθετικό) 
admiror, admiratus sum, admirāri (αποθετικό) 
saluto, -avi, -atum, -āre 
existimo, -avi, -atum, -āre 
conloco, -avi, -atum, -āre (& colloco, -collocavi, -collocatum, -collocāre) 
appropinquo, -avi, -atum, -āre 
nuntio, -avi, -atum, -āre 
consecro, -avi, -atum, -āre
iubeo, iussi, iussum, iubēre
soleo, solitus sum, solēre (ημιαποθετικό)
capio, cepi, captum, capĕre
animadverto, -verti, -versum, -vertĕre
abicio, -ieci, -iectum, -ĕre
refero, ret (t) uli, relatum, referre
intromitto, -misi, -missum, -mittĕre
pono, posui, positum, ponĕre
revertor, reverti, reverti
venio, veni, ventum, venire
audio, audivi, auditum, audire
sum, fui, -, esse
1.      esset: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στις άλλες εγκλίσεις.
2.      venerunt: Να κλίνετε την οριστική του συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή.
3.      existimasset: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε.
4.      conlocavit: Να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τον τύπο.
5.      intromitti: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο σε όλους τους χρόνους στην άλλη φωνή.
6.      animadverterunt: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.
7.      abiectis: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα στην ενεργητική και στην παθητική φωνή.
8.      appropinquaverunt: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων.
9.      nuntiaverunt: Να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους σε όλες τις εγκλίσεις.
10.  admiratum: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε τη μετοχή του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή. 
11.  rettulerunt: Να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα.
12.  iussit: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.
13.  posuissent: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να κλίνετε την οριστική του συντελεσμένου μέλλοντα.
14.  consecrare: Να κλίνετε όλους τους χρόνους της υποτακτικής στην ίδια φωνή.ΚΕΙΜΕΝΟ 36
ceno, -avi, -atum, -āre
impero, -avi, -atum, -āre
specto, -avi, -atum, -āre
narro, -avi, -atum, -āre
miror, miratus sum, mirāri
assideo, assedi, assessum, assidēre
praebeo, praebui, praebitum, praebēre
utor, usus sum, uti
contemno, contempsi, contemptum, contemnĕre
mitto, misi, missum, mittĕre
affero (adfero), attuli (adtuli), allatum (adlatum), afferre (adferre)
solvo, solvi, solutum, solvĕre
dico, dixi, dictum, dicĕre  
corrumpo, corrupi, corruptum, corrumpĕre
vinco, vici, victum, vincĕre
venio, veni, ventum, venīre
malo, malui, -, malle
fio, factus sum, fieri  
memini -meminisse  
possum, potui, -, posse (εδώ είναι απρόσωπο: potest, potuit, -, posse)
Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα:
οριστική
υποτακτική
προστακτική
απαρέμφατο
μετοχή
β΄ενικό:


contemnere


possetvenerunt
γ΄ πληθ.:assidentem
α΄ ενικό:cenantem
praebuit
contempsit

attulissent

narrate


β΄ πληθ.:


corrumpi
posse
Δεν υπάρχουν σχόλια: