Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Ασκήσεις στα ρήματα της λατινικής (κείμενα 29, 31)

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Επαναληπτικές ασκήσεις στα ρήματα
Κείμενο 29
incito, incitavi, incitatum, incitāre
teneo, tenui, tentum, tenēre
doceo, docui, doctum, docēre
respondeo, respondi, responsum, respondēre
soleo, solitus sum, solēre (ημιαποθετικό)
rideo, risi, risum, ridēre
occurro, occurri/occucurri, occursum, occurrĕre
instituo, institui, institutum, instituĕre
dico, dixi, dictum, dicĕre
emo, emi, emptum, emĕre
impendo, impendi, impensum, impendĕre
perdo, perdidi, perditum, perdĕre
disco, didici, -, discĕre
audio, audivi, auditum, audīre
venio, veni, ventum, venīre
redeo, redii, reditum, redīre
avēre (ελλειπτικό)
interest, interfuit, interesse (απρόσωπο)
affero, attuli, allatum, afferre

        i.            occurrit:Να αντικαταστήσετε χρονικά τον τύπο.
      ii.            tenens: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου στην ίδια φωνή.
    iii.            instituerat: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στις άλλες εγκλίσεις.
   iv.            dicere: Να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους σε όλες τις εγκλίσεις και στις δύο φωνές.
     v.            interfuit:Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων.
   vi.            emere: Να κλίνετε όλους τους χρόνους της υποτακτικής και της προστακτικής στην ίδια φωνή.
 vii.            doceret: Να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων και στις δύο φωνές.
viii.            impendebat: Να αντικαταστήσετε τον τύπο εγκλιτικά.
    ix.            respondebat: Να κλίνετε την οριστική του συντελεσμένου μέλλοντα.
      x.            didicit: Να γράψετε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της οριστικής στην ίδια φωνή.
    xi.            attulit: Να κλίνετε όλους τους χρόνους της προστακτικής.
  xii.            perdidi: Να γράψετε το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.


Κείμενο 31

praeterequito, praeterequitavi, praeterequitatum, praeterequitāre
pugno, pugnavi, pugnatum, pugnāre
spolio,spoliavi, spoliatum, spoliāre
fugo, fugavi, fugatum, fugāre
multo, multavi, multatum, multāre
abstineo, abstinui, abstentum, abstinēre
permoveo, permovi, permotum, permovēre
nascor, natus sum, nasci αποθετικό
edico, edixi, edictum, edicĕre
lacesso, lacessivi, lacessitum, lacessĕre
congredior*, congressus sum, congrĕdi αποθετικό (ανήκει στα 15 σε -io)
cerno, crevi, cretum, cernĕre (στο κείμενο είναι απρόσωπο: cernitur, conspectum est, cerni)
antecello, -, -, antecellĕre
confido, confisus sum, confidĕre ημιαποθετικό
ruo, rui, rutum, ruĕre (μετοχή μέλλοντα: ruiturus)
transfigo, transfixi, transfixum, transfigĕre
peto, peti(v)i, petitum, petĕre
revertor, reverti,(reversus sum) reverti ημιαποθετικό και αποθετικό 3 (εδώ ημιαποθετικό)
abeo, abi(v)i,abitum, abīre
praesum, praefui, -, praeesse

Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ακόλουθους τύπους:
        i.            praefuit
      ii.            edixit
    iii.            abstinerent
   iv.            praeterequitavit
     v.            lacessitus est
   vi.            cernatur
 vii.            antecellat
viii.            ruit
    ix.            transfixit

      x.            petiverunt

Δεν υπάρχουν σχόλια: