Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις στα ρήματα - Κείμενα 25 και 27

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 25

interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogāre
puto, putavi, putatum, putāre
tutor, tutatus sum, tutāri (αποθετικό)
habeo, habui, habitum, habēre
caveo, cavi, cautum, cavēre
deleo, delevi, deletum, delēre
ostendo, ostendi, ostentum/ostensum, ostendĕre
decerpo, decerpsi, decerptum, decerpĕre
dico, dixi, dictum, dicĕre
confido, confisus sum, confidĕre (ημιαποθετικό)
depono, deposui, depositum, deponĕre
credo, credidi, creditum, credĕre
consulo, consului, consultum, consulĕre
sumo, sumpsi, sumptum, sumĕre
scio, sci(v)i, scitum, scire
affero, attuli, allatum, afferre
inquam (ελλειπτικό)
sum, fui, -, esse
nolo, nolui, -, nolle
memini, meminisse (ελλειπτικό)

1.     ostendensque: Να κλίνετε την υποτακτική όλων των χρόνων.
2.     putetis: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικό.
3.     dixissent: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ενεργητική και στην παθητική.
4.     scitote: Να γράψετε τα υπόλοιπα πρόσωπα στον ίδιο χρόνο και στην ίδια έγκλιση.
5.     decerptam esse: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου.
6.     cavete: Να αντικαταστήσετε τον τύπο εγκλιτικά.
7.     confidere: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα.
8.     deponite: Να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους στην οριστική.
9.     credideritis: Να αντικαταστήσετε τον τύπο εγκλιτικά.
10. consulturum esse: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.
11. sumptum est: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στις δύο φωνές.
12. deleta est: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα σε όλες τις εγκλίσεις στην ενεργητική φωνή.

Κείμενο 27

desidero, desideravi, desideratum, desiderāre
spero, speravi, speratum, sperāre
video, vidi, visum, vidēre
paenitet, paenituit, paenitēre
recedo, recessi, recessum, recedĕre
deverto, deverti, deversum, devertĕre και ημιαποθετικό devertor, deverti, deverti
lego, legi, lectum, legĕre
dico, dixi, dictum, dicĕre
scribo, scripsi, scriptum, scribĕre
nascor, natus sum, nasci αποθετικό
gigno, genui, genitum, gignere
venio, veni, ventum, venīre
fio, factus sum, fieri
sum, fui, - ,esse

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
1.     venisset: τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους
2.     recesserat: το β΄ ενικό της οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα
3.     devertit:το αντίστοιχο πρόσωπο στον άλλο αριθμό
4.     scripsisset: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
5.     nascuntur: τη μετοχή του μέλλοντα στα τρία γένη
6.     fiunt: το β΄ ενικό της προστακτικής του ενεστώτα στην άλλη φωνή
7.     gignuntur: το απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή.
Δεν υπάρχουν σχόλια: