Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις στα ρήματα - Κείμενα 21, 24

Κείμενο 21
do, dedi, datum, dare
penso, pensavi, pensatum, pensāre
rogo, rogavi, rogatum, rogāreeverto, everti, eversum, evertĕre 
deleo, delevi, deletum, delēre
accipio, accepi, acceptum, accipĕre 3* (ανήκει στα 15 της γ΄συζυγίας σε –io)
divido, divisi, divisum, dividĕre
sequor, secutus sum, secutum, sequi (αποθ.)
interimo, interemi, interemptum, interimĕre 
recipio, recepi, receptum, recipĕre 3* (ανήκει στα 15 της γ΄συζυγίας σε –io)
appendo, appendi, appensum, appendĕre 
dico, dixi, dictum, dicĕre (β' ενικό προστακτικής ενεστώτα: dic) 
revertor, reversus sum, reverti (αποθ.) και revertor, reverti, reverti (ηµιαποθ.) → (στο κείµενο είναι αποθετικό)
sum, fui, -, esse 
absum, afui, -, abesse 
fio, factus sum, fiĕri
abeo, abi(v)i, abitum, abīre 
redeo, redii, reditum, redīre

·         deletis: Να κλίνετε την υποτακτική του ενεστώτα στη μέση φωνή.
·         everterunt: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό.
·         acceperunt: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
·         fuerat: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.
·         absens: Να κλίνετε την υποτακτική του παρατατικού.
·         interemptis: Να κλίνετε την οριστική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
·         appensum: Να γράψετε το απαρέμφατο του ενεστώτα και του παρακειμένου.
·         dedit: Να κλίνετε την προστακτική όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
·         dicitur: Να κλίνετε την προστακτική όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή.

Κείμενο 24
indignor, indignatus sum, indignāri (αποθετικό)
exclamo, exclamavi, exclamatum, exclamāre
respondeo, respondi, responsum, respondēre
quaero, quaesivi, quaesitum, quaerĕre 
dico, dixi, dictum, dicĕre (β’ ενικό προτακτικής ενεστώτα dic)
accipio, accepi, acceptum, accipĕre 3* (ανήκει στα 15 ρήματα της 3ης συζυγίας σε –io) 
cognosco, cognovi, cognitum, cognoscĕre 
facio, feci, factum, facĕre 3* (ανήκει στα 15 ρήματα της 3ης συζυγίας σε –io. Το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα: fac)
credo, credidi, creditum, credĕre
venio, veni, ventum, venῑre 
sentio, sensi, sensum, sentῑre
mentior, mentitus sum, mentῑri (αποθετικό) 
scio, scivi, scitum, scire (β’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα είναι scito και scitote αντίστοιχα)
sum, fui, -, esse (ανώμαλο)
inquam (της 3ης συζυγίας ελλειπτικό)
volo, volui, -, velle (της 3ης συζυγίας ανώμαλο)

·         venisset: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους.
·         quaerenti: Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.
·         dixisset: Να γράψετε όλα τα πρόσωπα του πληθυντικού αριθμού στην οριστική του υπερσυντελίκου και του συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή.
·         esse: Να κλίνετε την προστακτική όλων των χρόνων.
·         sensit: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.
·         accipe: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα και του μέλλοντα στην ενεργητική και στην παθητική φωνή.
·         fecerit: Να κλίνετε όλους τους χρόνους της οριστικής στην παθητική φωνή.
·         venisset: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.

·         quaereret: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: