Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Λατινικά: Τα επίθετα (γένη και παραθετικά) των κειμένων της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών 2016

ΚΕΙΜΕΝΟ 3
*     superbus,-a,-um (συγκριτικός βαθμός: superbior, -ior, -ius και υπερθετικός βαθμός: superbissimus, -a, -um).
*     marinus, -a, -um
*     regius, -a, -um
*     pennatus, -a, -um
*     iratus, -a, -um (επιθετικοποιημένη μετοχή < ρήμα irascor = οργίζομαι).

ΚΕΙΜΕΝΟ 5

*     Italicus, -a, um
*     epicus, -a, -um
*     clarus, -a, -um (Συγκριτικός βαθμός: clarior, -ior, -ius, υπερθετικός βαθμός:clarissimus, -a, -um).
*     Punicus, -a, -um
*     pulcher, pulchra, pulchrum (Συγκριτικός βαθμός: pulchrior, -ior, -ius, υπερθετικός βαθμός: pulcherrimus, -a, -um).
*     multi, multae, multa (Συγκριτικός βαθμός: plures, plures, plura, υπερθετικός βαθμός: plurimi, plurimae, plurima).
*     tener, tenera, tenerum (Συγκριτικός βαθμός: tenerior, -ior, -ius , υπερθετικός βαθμός: tenerrimus, -a, -um).
*     ultimus, -a, -um (Θετικός βαθμός: ultra), Συγκριτικός βαθμός ulterior, -ior, -ius).
*     secundus, -a, -um
*     septendecim: Απόλυτο αριθμητικό, άκλιτη λέξη

ΚΕΙΜΕΝΟ 6

*     bonus, -a, -um (συγκριτικός: melior,-ior,-ius, υπερθετικός: optimus, -a, -um)
*     liber, libera, liberum (συγκριτικός: liberior, -ior, -ius, υπερθετικός: liberrimus, -a, -um)
*     omnis, omnis, omne

ΚΕΙΜΕΝΟ 7

*     multi, -ae, -a (εύχρηστο στον πληθυντικό) → Παραθετικά: plures, -es, -(i)a, plurimi, -ae, -a
*     omnis, -is, -e

ΚΕΙΜΕΝΟ 11

*     pavidus –a –um (έντρομος) pavidior –ior –ius / pavidissimus –a –um
*     Romanus –a –um (Ρωμαίος)
*     Falernus –a –um (ο Φαλερνός αγρός, περιοχή της Καμπανίας)

ΚΕΙΜΕΝΟ 13

*     serenus –a –um (ξάστερος, καθαρός) --- --- / serenissimus –a –um
*     repentinus –a –um (ξαφνικός) repentinior –ior –ius / --- ---
*     Romanus –a –um (Ρωμαίος)
*     Paulianus –a –um (του Παύλου)

ΚΕΙΜΕΝΟ 14

*     paucus –a –um (λίγος) paucior –ior –ius / paucissimus –a –um
*     sollicitus –a –um (ταραγμένος) sollicitior –ior –ius / sollicitissimus –a –um
*     squalidus –a –um (βρώμικος) squalidior –ior –ius / squalidissimus –a –um
*     horrendus –a –um (φρικτός)
*     Actiacus –a –um (Ακτιακός)

ΚΕΙΜΕΝΟ 15

*     frigidus –a –um (παγωμένος) frigidior –ior –ius / frigidissimus –a –um
*     militaris –is –e (στρατιωτικός) militarior –ior –ius / --- ---
*     turpis –is –e (αισχρός) turpior –ior –ius / turpissimus –a –um
*     iners, inertis (νωθρός, άπραγος) inertior –ior –ius / inertissimus –a –um
*     omnisise (όλος, ο καθένας)
*     equester, equestris, equestre (ιππικός) [proelium equestre = ιππομαχία]ΚΕΙΜΕΝΟ 20

*     posterus –a –um (επόμενος) posterior –ior –ius / postremus –a –um & postumus –a –um
*     proximus –a –um (πολύ κοντινός) [υπερθετικός του prope] propior –ior –ius
*     trepidus –a –um (έντρομος, περιδεής) --- --- trepidissimus –a –um
*     obvius –a –um (ενάντιος, αντίθετος)
*     paulus –a –um (λίγος)
*     quinquagessimus –a –um (πεντηκοστός) [τακτικό αριθμητικό]
*     mirabilis –is –e (θαυμαστός, παράδοξος, περίεργος) mirabilior –ior –ius / mirabilissimus –a –um
*     tristis –is –e (λυπημένος) tristior –ior –ius / tristissimus –a –um

ΚΕΙΜΕΝΟ 21

*     immensus, -a, -um
*     Veientanus, -a, -um → δε σχηματίζει παραθετικά
*     aequus, -a, -um (Συγκριτικός: aequior - aequior - aequius, Υπερθετικός: aequissimus, -a, -um)

ΚΕΙΜΕΝΟ 24

*     paucus, -a, -um (συγκριτικός: paucior, paucior, paucius. Υπερθετικός: paucissimus, paucissima, paucissimum)
*     impudens -entis (συγκριτικός: impudentior, impudentior, impudentius. Υπερθετικός: impudentissimus, impudentissima, impudentissimum). Το επίθετο είναι τριγενές και μονοκατάληκτο.

ΚΕΙΜΕΝΟ 25

*     tertius, –a, –um → δεν σχηματίζει κλητική ούτε παραθετικά
*     nimius, –a, –um → σχηματίζει περιφραστικά παραθετικά (magis nimius, –a, –um,  maxime nimius, –a, –um)
*     publicus, –a, –um → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     extremus, –a, –um: υπερθετικός του exterus, -a, -um → ανώμαλα παραθετικά: exterior, –ior, –ius, extremus,
-a, -um/ extimus, -a, -um
*     Punicus, –a, –um → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     praecox, praecox, praecox (-cis)
*     omnis, -is, -e → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     recens, recens, recens (-ntis) → Παραθετικά: recentior, -ior, -ius recentissimus, -a, -um

ΚΕΙΜΕΝΟ 27

*     multus, -a, -um [Συγκριτικός: plus (χρησιμοποιείται μόνο η ονομαστική και αιτιατική του ουδετέρου plus και η γενική pluris) Υπερθετικός: plurimus, -a, -um]. Το επίθετο σχηματίζει παραθετικά συνήθως στον πληθυντικό:
multi, -ae, -a (Συγκριτικός: plures, -es, -a, Υπερθετικός: plurimi, -ae, -a).
*     parvus, -a, -um (Συγκριτικός: minor, -or, -us, Υπερθετικός: minimus, -a, -um).
*     sonorus, -a, -um (δεν σχηματίζει παραθετικά).
*     durus, -a, -um (Συγκριτικός: durior, -ior, -ius, Υπερθετικός: durissimus, -a, -um).
*     acerbus, -a, -um (Συγκριτικός: acerbior, -ior, -ius, Υπερθετικός: acerbissimus, -a, -um).
*     bonus, -a, -um (Συγκριτικός: melior, -ior, -ius , Υπερθετικός: optimus, -a, -um).
*     iucundus, -a, -um (Συγκριτικός: iucundior, -ior, -ius, Υπερθετικός: iucundissimus, -a, -um).
*     vietus, -a, -um (δεν σχηματίζει παραθετικά).
*     maturus, -a, -um (Συγκριτικός: maturior, -ior, -ius , Υπερθετικός: maturissimus, -a, -um & maturrimus, -a, -um).

ΚΕΙΜΕΝΟ 29

*     Actiacus, –a, –um → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     cupidus, –a, –um → Παραθετικά: cupidior, –ior, –ius, cupidissimus, –a, –um
*     par, par, par (-is) → δεν σχηματίζει παραθετικά

ΚΕΙΜΕΝΟ 31

*     Latinus, -a, -um (δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     paulus, -a, -um (δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     οmnis, -is, -e (δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     singularis, -is, -e (δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     nobilis, -is, -e (Συγκριτικός: nobilior, -ior, -ius, Υπερθετικός: nobilissimus, -a, -um)
*     fortis, -is, -e (Συγκριτικός: fortior, -ior, -ius, Υπερθετικός: fortissimus, -a, -um )

ΚΕΙΜΕΝΟ 34

*     clarus, -a, -um (συγκριτικός: clarior, -ior, -ius, υπερθετικός: clarissimus, -a, -um)
*     sanctus, -a, -um (επιθετικοποιημένη μετοχή παθητικού παρακειμένου, συγκριτικός: sanctior, -ior, -ius, υπερθετικός: sanctissimus, -a, -um).
*     complures, -es, -a / -ia. Η γενική του πληθυντικού σχηματίζεται σε -ium. (Δεν σχηματίζει συγκριτικό βαθμό. Ο υπερθετικός βαθμός απαντά σπανίως. Δεν έχει ενικό).
*     incredibilis, -is, -e (Δεν σχηματίζει παραθετικά, διότι δηλώνει μία αρνητική έννοια).
*     immortalis, -is, -e (Δεν σχηματίζει παραθετικά, διότι δηλώνει μία αρνητική έννοια).

ΚΕΙΜΕΝΟ 36

*     magnus, -a -, um (συγκριτικός: maior, -ior, -ius υπερθετικός: maximus, -a, -um)
*     ligneus, -a, -um       (ως επίθετο που δηλώνει ύλη και ως παράγωγο από ουσιαστικό δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     supervacaneus, -a, -um (ως επίθετο που δηλώνει απόλυτη έννοια δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     ineptus, -a, -um (συγκριτικός: ineptior, -ior, -ius υπερθετικός: ineptissimus, -a, -um)

ΚΕΙΜΕΝΟ 38

*     priscus, -a, -um: (δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     longus, -a, -um: (συγκριτικός:longior, -ior, -ius, υπερθετικός:longissimus, -a, - um)
*     fessus, -a, -um: (δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     paulus, -a, -um: (δεν σχηματίζει παραθετικά)
*     nuptialis, -is, -e:      ( δεν σχηματίζει παραθετικά ως απόλυτη έννοια)
*     congruens -ntis: (συγκριτικός: congruentior, -ior, -ius, υπερθετικός: congruentissimus, -a, -um. Πρόκειται στην πραγματικότητα για επιθετικοποιημένη μετοχή ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της γ΄ συζυγίας congruo, congrui, -, congruĕre)

ΚΕΙΜΕΝΟ 42

*     multus, -a, -um (Συγκριτικός: στον ενικό απαντά μόνο η ονομαστική και αιτιατική του συγκριτικού του ουδετέρου = plus, καθώς και η γενική pluris, υπερθετικός: plurimus, -a, -um. Στον πληθυντικό: Συγκρ.: plures, plures, plura Υπερθ.: plurimi, -ae, -a).
*     improbus, -a, -um (Συγκριτικός: improbior, -ior, -ius, υπερθετικός: improbissimus, -a, -um).
*     imperitus, -a, -um (Συγκριτικός: imperitior, -ior, -ius, υπερθετικός: imperitissimus, -a, -um).
*     stultus, -a, -um (Συγκριτικός: stultior, -ior, -ius, υπερθετικός: stultissimus, -a, -um).
*     Manlianus, -a, -um (δεν έχει παραθετικά).
*     mollis, -is, -e (Συγκριτικός βαθμός: mollior, -ior, -ius, υπερθετικός: mollissimus, -a, -um)

ΚΕΙΜΕΝΟ 43

*     captivus, -a, -um
*     longus, -a, -um (Συγκριτικός: longior, longior, longius, Υπερθετικός: longissimus, -a, -um)
*     infestus, -a, -um (Συγκριτικός: infestior, infestior, infestius, Υπερθετικός: infestissimus, -a, -um)
*     liber, -a, -um (Συγκριτικός: liberior, liberior, liberius, Υπερθετικός: liberrimus, -a, -um)
*     miser, -a, -um (Συγκριτικός: miserior, miserior, miserius, Υπερθετικός: miserrimus, -a, -um)
*     immaturus, -a, -um (Δεν έχει παραθετικά)ΚΕΙΜΕΝΟ 44

*     suspectus, –a, –um → επιθετική μετοχή
*     sollicitus, –a, –um → Παραθετικά: Σ.Β. sollicitior, -ior, -ius, Υ.Β. sollicitissimus, -a, -um
*     fidus, –a, –um → Παραθετικά: Σ.Β. fidior, -ior, -ius, Υ.Β. fidissimus, -a, -um
*     infidus, –a, –um → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     stabilis, –is, –e → Παραθετικά: Σ.Β. stabilior, -ior, -ius, Υ.Β. stabilissimus, -a, -um
*     omnis, –is, –e → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     inops, inops, inops (γενική: inopis) → Παραθετικά: Σ.Β. egentior, -ior, -ius, Υ.Β. egentissimus, -a, -um

ΚΕΙΜΕΝΟ 45

*     captivus, -a, -um → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     Graecus, -a, -um → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     Gallus, -a, -um → δεν σχηματίζει παραθετικά
*     tertius, -a, -um → δεν σχηματίζει κλητική ούτε παραθετικά (τακτικό αριθμητικό)1 σχόλιο:

Maria Farleka είπε...

Υπαρχουν καπου αλλου συγκεντρωμενα τα παραθετικα ολων των επιρρηματων;