Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Προτεινόμενο διαγώνισμα λατινικών

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

ΚΕΙΜΕΝΟ

a. is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.
b. Cum P. Cornēlius Nasca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nascam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.
c. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est.
d. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidam esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.      Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 40
2.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         aurum omne: το επίθετο στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού
·         civitati: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού
·         hoc factum: τη γενική πτώση της συνεκφοράς στον ίδιο αριθμό
·         illam: τον ίδιο τύπο στο ουδέτερο γένος
·         diēbus: όλες τις πτώσεις στον άλλο αριθμό
·         vobis: όλες τις πτώσεις του ενικού αριθμού στο α΄ πρόσωπο
·         extremο: τους άλλους βαθμούς στην ίδια πτώση, στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό
·         urbe: την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού
·         grandi: τη γενική πτώση του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
·         aetate: τη γενική πτώση στον άλλο αριθμό
·         minor: τους άλλους βαθμούς στην ίδια πτώση, στο ουδέτερο γένος και στον ίδιο αριθμό
·         sibi: όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο
·         acerbiora: την αφαιρετική πτώση στον άλλο αριθμό
·         meliora: τον υπερθετικό βαθμό στην ίδια πτώση, στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό
·         me: τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό.
Μονάδες 15
3.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         dedit: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή
·         dicitur: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
·         rogatus: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή
·         venisset: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στον ενεστώτα, στην ίδια έγκλιση και στην ίδια φωνή
·         esse: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο
·         sensit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του ενεστώτα και του παρατατικού
·         quaereret: το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους, στην ίδια έγκλιση
·         deponite: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
·         deleta est: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή
·         recesserat: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα, στην ίδια φωνή
·         devertit: το β΄ ενικό πρόσωπο στην οριστική του ίδιου χρόνου
·         legit: όλα τα πρόσωπα σε όλους τους χρόνους της προστακτικής, στην παθητική φωνή
·         scripsisset: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
·         videri: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα στην ενεργητική φωνή
·         est: το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής
Μονάδες 15
4.       Neminem credideritis patriae consulturum esse: Να δηλώσετε την απαγόρευση με άλλο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται ισοδύναμη συντακτικά μορφή.
Μονάδες 5
5.      Στα παραπάνω αποσπάσματα να εντοπίσετε του υποθετικό λόγο, να γράψετε την υπόθεση και την απόδοσή του και να τον χαρακτηρίσετε.
Μονάδες 5
6.      Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου b. Σε όσες εντοπίζεται η ακολουθία των χρόνων να την εξηγήσετε.
Μονάδες 5
7.      Να γράψετε όλες τις αναφορικές προτάσεις που υπάρχουν στα αποσπάσματα που σας δόθηκαν και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
Μονάδες 5
8.      Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους των αποσπασμάτων.

Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: