Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Κριτήριο αξιολόγησης στα αρχαία ελληνικά (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, απρόσωπη σύνταξη)

1.      Να εντοπίσετε στα παραδείγματα που ακολουθούν τα υποκείμενα των ρημάτων, των απαρεμφάτων και των μετοχών.

·         Καὶ τὸ πάντων δεινότατον, ὑμεῖς μὲν τοῦτον οὐ προὔδοτε.
·         Οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι ἀσκοῦντες ἔργα ἀρετῆς διετέλεσαν.
·         Ἄξιόν ἐστι πᾶσιν ἀνθρώποις μεμνῆσθαι τῆς ἀρετῆς τῶν προγόνων.
·         ῾Ρηθέντων τούτων ἐν τῷ δήμῳ ψήφισμα ἔγραψεν ὁ Φιλοκράτης.
·         Τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ καὶ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν·
Μονάδες 5

2.      Να εντοπίσετε τους τύπους που λειτουργούν ως κατηγορούμενα και να αναγνωρίσετε το είδος τους.

·         Πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὁ δᾳδοῦχος.
·         Τὰ ἱερά ἦν τριῶν ταλάντων.
·         Κατέβαινον εἰς τὰς κώμας σκοταῖοι.
·         Οὐ βεβαίους ἡγοῦντο τοὺς συμμάχους.
·         Τοιούτων μέν ἐστε προγόνων.
Μονάδες 5
3.      Να εντοπίσετε τα απρόσωπα ρήματα/τις απρόσωπες εκφράσεις και να επισημάνετε το υποκείμενό τους. Να εντοπίσετε και τη δοτική προσωπική, εφόσον υπάρχει.

·         Ἀνάγκη ἐστὶ μοχθεῖν τοὺς θέλοντας εὐτυχεῖν.
·         Ἀνάγκη ἐστὶ ἐμοὶ τοῖς οἴκοι ἄρχουσι πείθεσθαι.
·         Γράμματα δεῖ μαθεῖν καὶ μαθόντα νοῦν ἔχειν. 
·         Δῆλον ἐγένετο πᾶσι ὅτι πάντες ἠνιάθησαν. 
·         Ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε λαβεῖν. 
Μονάδες 5
4.       Στο κείμενο που ακολουθεί να εντοπίσετε τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων τύπων

Τίνας οὖν καλῶ πεπαιδευμένους, ἐπειδὴ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας καὶ τὰς δυνάμεις ἀποδοκιμάζω; πρῶτον μὲν τοὺς καλῶς χρωμένους τοῖς πράγμασι τοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην προσπίπτουσι, καὶ τὴν δόξαν ἐπιτυχῆ τῶν καιρῶν ἔχοντας καὶ δυναμένην ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ στοχάζεσθαι τοῦ συμφέροντος.

Μονάδες 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: