Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις εμπέδωσης - Κείμενο 36

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse”.

1.    Να εντοπίσετε στο κείμενο όλους τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς που δηλώνουν σκοπό
2.    attulissent: Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση η οποία εκφέρεται με αυτό το ρήμα και να την αναγνωρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
3.    Να εντοπίσετε στο κείμενο τους ρηματικούς τύπους που συντάσσονται με αφαιρετική και να γράψετε τα αντικείμενά τους.
4.    quam ipsum fieri: Να γράψετε τον α΄ όρο σύγκρισης.
5.    Να γράψετε τους ονοματικούς ομοιόπτωτους – ετερόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.
6.    Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit: Να κάνετε συντακτική αναγνώριση όλων των όρων της πρότασης.
7.    Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
8.    magnus, facilis, ineptus: Να γράψετε τα παραθετικά των αντίστοιχων επιρρημάτων.
9.    Να εντοπίσετε τα ουσιαστικά του κειμένου τα οποία ανήκουν στην τρίτη κλίση και να τα κλίνετε στον αριθμό που βρίσκονται.
10. Να εντοπίσετε όλες τις αντωνυμίες του κειμένου και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
11. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
§  maxima: τον αντίστοιχο τύπο στα άλλα γένη
§  facilius: τους άλλους βαθμούς εκεί όπου βρίσκεται ο τύπος
§  Samnitium: τις άλλες πτώσεις στον ίδιο αριθμό
§  scamno: την ονομαστική πτώση στον ίδιο αριθμό
§  focum: όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού
§  auri: την αφαιρετική πτώση
§  pecunia: τις υπόλοιπες πτώσεις
§  me: τον αντίστοιχο τύπο στα άλλα πρόσωπα
§  ineptae: τους άλλους βαθμούς εκεί όπου βρίσκεται ο τύπος.
12. catillo: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα του τύπου και να τον κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
13. posset: Να αναγνωρίσετε γραμματικά τον τύπο και να τον κλίνετε στον ίδιο χρόνο σε όλες τις εγκλίσεις.
14. dixit: Να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα και να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή.

15. praebuit: Να αντικαταστήσετε χρονικά τον τύπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: