Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Λατινικά:Κείμενο 34 - Ασκήσεις εμπέδωσης

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset,** praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.

** ΠΡΟΣΟΧΗ! existimasset: υποτακτική υπερσυντελίκου.
Στους παρακειμένους που σχηματίζονται κανονικά σε -avi, -evi, -ivi και στους χρόνους που παράγονται από αυτόν τον παρακείμενο, πολλές φορές όταν μετά τη συλλαβή -vi και -ve ακολουθεί συλλαβή η οποία αρχίζει από r, s εκπίπτει το v και τα δύο φωνήεντα συναιρούνται σε ένα φωνήεν μακρόχρονο.
π. χ. amavisti = amasti
amaverunt = amarunt
amavissem = amassem
amavero = amaro

1.    Στις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με τον σύνδεσμο cum, αυτός είναι:
·         cum... in Literno esset          …………………………………….
·         cum... existimasset   …………………………………….
·         cum... posuissent     …………………………………….
2.    Τα ακόλουθα σουπίνα του κειμένου δηλώνουν:
·         salutatum ………………………………………………………..
·         captum     ………………………………………………………..
·         auditu       ………………………………………………………..
·         admiratum           ………………………………………………………...
3.    abiectis armis: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
4.    incredibile auditu: Να κάνετε συντακτική αναγνώριση και να σχηματίσετε ισοδύναμη συντακτικά μορφή.
5.    virtutem eius: Να δηλώσετε αυτοπάθεια.
6.    Quod ut praedones animadverterunt: Να δικαιολογήσετε την εκφορά της δευτερεύουσας πρότασης.
7.    tamquam sanctum templum: Να σχηματίσετε ισοδύναμη συντακτικά μορφή.
8.    complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt: Να κάνετε συντακτική αναγνώριση των όρων της πρότασης.
9.    complures: Να κλίνετε το επίθετο στο θηλυκό γένος.
10.  eosque: Να κλίνετε τον τύπο στα τρία γένη.
11.  deis, postes: Να κλίνετε τους τύπους στον άλλο αριθμό.
12.  clara voce: Να θέσετε το επίθετο στο θετικό βαθμό και να κλίνετε τη συνεκφορά στον πληθυντικό αριθμό.
13.  virtutem eius: Να δηλώσετε αυτοπάθεια.
14.  domesticorum, armis: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα κάθε τύπου και στη συνέχεια να τους κλίνετε.
15.  cupide: Να κάνετε παραθετική αντικατάσταση.
16.  Να γράψετε τα επίθετα του κειμένου που δεν σχηματίζουν παραθετικά και να το αιτιολογήσετε.
17.  dextram: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του τύπου και να τον κλίνετε εκεί όπου βρίσκεται.
18.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         esset: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων
·         venisse: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
·         existimasset: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική
·         appropinquaverunt: το απαρέμφατο και τη μετοχή στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή
19.  posuissent: Να κλίνετε τον τύπο στους συντελικούς χρόνους της οριστικής και να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων.

20.  reserari, intromitti: Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους στην άλλη φωνή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: