Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Λατινικά: Ασκήσεις εμπέδωσης στο κείμενο 31

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

1.    nobili genere: Να κλίνετε τη συνεκφορά στους δύο αριθμούς.
2.    exercitui: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
3.    castris: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα του τύπου και να τον κλίνετε στον αριθμό που βρίσκεται.
4.    his verbis: Να κλίνετε την αντωνυμία στο ίδιο γένος στον άλλο αριθμό.
5.    virtute, viribus, cupiditate: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
6.    quanto miles: Να αναγνωρίσετε την αντωνυμία γραμματικά και να την κλίνετε σε όλα τα γένη, στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
7.    fortiori: Να γράψετε τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος.
8.    cuius: Να κλίνετε τον τύπο στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό.
9.    natus: Να κλίνετε τη μετοχή του μέλλοντα στο ίδιο γένος, στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
10.  praefuit: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του τύπου και να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους.
11.  abstinerent: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον αντικαταστήσετε χρονικά.
12.  praeterequitavit: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να κλίνετε τον μέλλοντα σε όλες τις εγκλίσεις στην ίδια φωνή.
13.  Congrediamur: Να κλίνετε την οριστική του παρατατικού στην ίδια φωνή.
14.  lacessitus est: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στην ενεργητική φωνή.
15.  cernatur: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρακειμένου σε όλες τις εγκλίσεις της ενεργητικής φωνής.
16.  Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με τον σύνδεσμο ut και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά.
17.  quanto miles Latinus Romano virtute antecellat: Να δικαιολογήσετε την εκφορά της δευτερεύουσας πρότασης.
18.  hoste: Να σχηματίσετε μία ισοδύναμη συντακτικά μορφή.
19.  Να εντοπίσετε στο κείμενο τους ονοματικούς ετερόπτωτους προσδιορισμούς και να επισημάνετε τους όρους στους οποίους αποδίδονται.

20.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: