Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Προτεινόμενο διαγώνισμα λατινικών (Κείμενα 21-31)

      Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

    i.        is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.
    ii.        Cum P. Cornēlius Nasca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nascam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod Nasca tam aperte mentiebātur […]inquit.
   iii.        Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere.
   iv.        «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria».
    v.        Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.
   vi.        Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

1)    Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα i, iv και vi.
Μονάδες 40
2)    Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         aurum omne: το επίθετο στη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
·         eique: όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
·         aperte: τους άλλους βαθμούς
·         diem: τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
·         ianuā: τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό
·         recentem: τους άλλους βαθμούς (εκεί όπου βρίσκεται)
·         meliora: τους άλλους βαθμούς (εκεί όπου βρίσκεται)
·         matura: τον υπερθετικό βαθμό (εκεί όπου βρίσκεται)
·         avis: τον αντίστοιχο τύπο στον πληθυντικό αριθμό
·         salutationum talium: τη γενική πτώση του ενικού αριθμού
·         mentem: όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού
·         viribus: την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού
·         certamen: τη δοτική πτώση του ενικού αριθμού
·         fortior: τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος
·         cuius (opera): την ονομαστική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος της αντωνυμίας.
Μονάδες  15
3)    Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         interemptis: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
·         dicitur: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα στην άλλη φωνή
·         sensit: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή
·         Accipe: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και του παρακειμένου στην ίδια φωνή
·         mentiebātur: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
·         esse: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα και το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων
·         scitote: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή
·         scribam: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
·         nascuntur: τη μετοχή του μέλλοντα στην ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
·         didicit: τον αντίστοιχο τύπο στον ενεστώτα
·         venit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
·         emitque: τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή
·         risit: τον αντίστοιχο τύπο στον ενεστώτα
·         transfixit: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
·         spoliavit: το απαρέμφατο του ενεστώτα.
Μονάδες 15
4)    quod illic aurum pensatum est: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική και να εξηγήσετε τις μετατροπές που κάνατε. Ως υποκείμενο να θέσετε το εξής: Illi
Μονάδες 2
5)    quaerenti: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
Μονάδες 2
6)    Paucis post diēbus: Να σχηματίσετε ισοδύναμη συντακτικά μορφή εξηγώντας τις μετατροπές που κάνατε.
Μονάδα 1
7)    Opibus urbis nolite confidere: Να σχηματίσετε ισοδύναμη συντακτικά μορφή.
Μονάδες 2
8)    Audita salutatione: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
Μονάδες 3
9)    Cum P. Cornēlius Nasca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse: Να κάνετε όλες τις αναγκαίες μετατροπές ώστε να δηλωθεί  το προτερόχρονο στο παρόν.
Μονάδες  6
10) mentiebātur, emerat: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα ρήματα και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
Μονάδες 4
11) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους των αποσπασμάτων που σας δόθηκαν.

Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: