Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Προτεινόμενο διαγώνισμα Λατινικών

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

α. «regia hostia deo placet!» Tum Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β. Gloriae Vergili studēbat  ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
δ. Postquam XIV annos in Italiā complēvit, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ε. ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
στ. Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ζ. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.      Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 40
2.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
§  deo: όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού
§  Cēpheus: την κλητική πτώση
§  eius: την ονομαστική πτώση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
§  Hannibal: τη γενική πτώση
§  exercitus: τη δοτική πτώση στον ίδιο αριθμό
§  ratiōne: την ονομαστική και τη γενική πτώση του ενικού αριθμού
§  lunaeque: την αφαιρετική πτώση του ενικού αριθμού
§  ille: την αφαιρετική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
§  nomenque: τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
§  se: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο α΄ και στο β΄ πρόσωπο
§  fluminibus: την ονομαστική πτώση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού
§  civitas: τη γενική πτώση του ενικού
§  mercatoribus: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
§  eā rē: όλες τις πτώσεις της συνεκφοράς στον άλλο αριθμό
§  homines: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
Μονάδες 15
3.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
§  movet: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο
§  studēbat: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
§  fovēbat: το απαρέμφατο του ενεστώτα
§  iubet: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου
§  complēvit: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου
§  revocavērunt: τα πρόσωπα του ενικού αριθμού στην οριστική του μέλλοντα
§  componere: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου
§  invaserat: τον αντίστοιχο τύπο στον ενεστώτα
§  disputāvit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του μέλλοντα
§  audīre: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην παθητική φωνή
§  concussit: το ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό
§  lavantur: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ενεργητική φωνή
§  proeliantur: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή
§  sinunt: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου
§  remollescunt: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό.
Μονάδες 15
4.      aspexit, gerit: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα ρήματα και να τις χαρακτηρίσετε (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
Μονάδες 4
5.      Locis frigidissimis: Να σχηματίσετε συντακτικά ισοδύναμη μορφή.
Μονάδες 2
6.      (Germani) in fluminibus lavantur: Να σχηματίσετε συντακτικά ισοδύναμη μορφή.

Μονάδες 4
7.       
·        Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet.
·        Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt
Να σχηματίσετε συντακτικά ισοδύναμες μορφές, κάνοντας όλες τις αναγκαίες μετατροπές, αιτιολογώντας τον σχηματισμό.
Μονάδες 10
8.      Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
Μονάδες 10 

Δεν υπάρχουν σχόλια: