Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Πλάτωνος Πρωταγόρας: Κριτήριο αξιολόγησης

Κριτήριο αξιολόγησης

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

α. Τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας· ἔστι δ᾿ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν·

β. Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί –ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι– καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ.

γ. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν˙ ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής – πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική – ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις˙ ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.

δ.  ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. Ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς. 

Ερωτήσεις
1.      Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα α και δ.
Μονάδες 10
2.      ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί: Να γράψετε με συντομία ποιος είναι ο ρόλος τους στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.
Μονάδες 15
3.      πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική: Να εξηγήσετε γιατί η πολεμική τέχνη είναι μέρος της πολιτικής τέχνης.
Μονάδες 15
4.      Ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν στην κατάκτηση της πολιτικής αρετής, σύμφωνα με το απόσπασμα δ; Να τους επισημάνετε και να σχολιάσετε με συντομία καθέναν από αυτούς.
Μονάδες 10
5.      Να εντοπίσετε στα αποσπάσματα β και γ  τους τύπους που συγγενεύουν ετυμολογικά με τις ακόλουθες λέξεις:  όλεθρος, κλοπιμαία, πόρισμα, προίκα, χειρουργείο.

Μονάδες 10

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: