Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Αρχαία ελληνικά: Ασκήσεις στην κλίση των μετοχών, στα παραθετικά και στα αριθμητικά

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.      ἀγγεῖλαν, πεμφθεῖσαι, καταστάς: Να κλίνετε τους τύπους στους δύο αριθμούς.

2.      Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα :

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο

ἱστασῶν

χαρίεις




ῥυέντος

λεξάσης

προδιδόντος



καταγνοῦσα

ἐπιδεικνῦσιν




φεῦγον

3.  καθελόντες, κατιδοῦσα, συγγράψαντας: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στα άλλα γένη.

4.  ἀγαπῶν, φρονῶν, ἀξιῶν: Να κλίνετε τις μετοχές και στους δύο αριθμούς (στα τρία γένη).




5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί :

Ονομαστική


ὁ πέμπων
Γενική



Δοτική



Αιτιατική
τὸν γεγονότα


Κλητική

(ὦ) ἐστὼς (ουδ.)



6. ἑλῶν, ἑλών: Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να τους κλίνετε στο ίδιο γένος.

7. εἰληφότες: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.

8. τεθνεώς: Να κλίνετε το ουδέτερο γένος σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

9. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα :

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο

γεγονυῖα

ἀφεστηκότες




πεμφθέντα (αιτ.)

γραφείσης

δεδιότες



ἐλευθερούσης



τετιμηκότος
περιβαλόντας



αἰσθομέναις



ἐστρατηγηκόσι
φρονοῦντος



δοξάσης

ἐλευθερώσας




καταγεγραφότων

δουλευουσῶν



συμπορευομένων
πληροῦντος



ὁμολογήσασαν



ἀντιφρονοῦσι
κατανείμαντες



ῥεούσης



πλέοντα
γράψοντας













ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ – ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί :

Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός


πτωχοτάτης
ἡ σώφρων



τῆς ἀληθεστέρας



χαριεστάτης

ἀχαριστάτη

θερμῆς


ἀσμένης



ἐρρωμενεστέρα

τὴν εὔνουν


τοῦ βλακὸς


τοῦ ἅρπαγος




τῶν πλεονεκτιστάτων

τῆς ἐπικινδύνου



τοῦ εὐνουστάτου (ουδ.)
τοῦ ἰδίου (αρσ.)



ξηροτέρα



τῆς ἁπλουστάτης

εὐδιέστερος



ἰσαίτατος
τῆς ἀξίας


τῆς ἐνδόξου





2. φίλος: Να γράψετε τον υπερθετικό βαθμό στο θηλυκό γένος στην ονομαστική πτώση του πληθυντικού αριθμού (όλους τους τύπους που γνωρίζετε).

3. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα :

Ονομαστική

αἱ ῥᾴονες/ῥᾴους
Γενική
τοῦ θάττονος (ουδ.)

Δοτική


Αιτιατική


Κλητική



4. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς: τῶν καλλίστων (θηλ.), ἡ ῥᾳδία, τῶν ἡδιόνων (ουδ.), εὖ, τὰς αἰσχράς, τῶν ἐχθίστων (ουδ.).

5. πρῷος: Να κλίνετε τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό στο ουδέτερο γένος.

6. χαλεπός, ἔγκυρος: Να γράψετε το θηλυκό γένος στον υπερθετικό βαθμό στην ονομαστική του ενικού και να δικαιολογήσετε τον σχηματισμό.

7. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί :

Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
αἰσχρὸς


ἐχθρὸς


ἡδὺς


καλὸς


μέγας


ῥᾴδιος




τάχιστος
ἀγαθὴ











κακὸς


μακρὸς


μικρὸς


ὀλίγος


πολὺς



8. ἄνω, κάτω, ἄπωθεν: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.

9.πορρωτέρω, περαιτέρω: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση των τύπων και να γράψετε τον θετικό βαθμό.

10.  σαφῆς, ἀληθής, ταχύς, ὀλίγος, πολύ, κακός, καλός: Να γράψετε τα παραθετικά των αντίστοιχων επιρρημάτων.


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί, γράφοντας τα αριθμητικά στην κατάλληλη κατηγορία: τριπλάσιος, δευτεραῖος, ἕξ, ἕκτος, δέκα, εἷς, τριπλοῦς, ἐννεαπλοῦς, ἑκατοστός, ἕν, τρίτος, δευτέρα, ἁπλοῦς, ἔνδεκα, πέμπτος, δωδεκαταῖος.

απόλυτα
τακτικά
χρονικά
πολλαπλασιαστικά
αναλογικά






































2. εἷς, τρεῖς, τέτταρες: Να κλίνετε τα τρία γένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: