Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Αρχαία ελληνικά: Ασκήσεις στην κλίση των μετοχών, στα παραθετικά και στα αριθμητικά

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.      ἀγγεῖλαν, πεμφθεῖσαι, καταστάς: Να κλίνετε τους τύπους στους δύο αριθμούς.

2.      Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα :

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο

ἱστασῶν

χαρίεις
ῥυέντος

λεξάσης

προδιδόντοςκαταγνοῦσα

ἐπιδεικνῦσιν
φεῦγον

3.  καθελόντες, κατιδοῦσα, συγγράψαντας: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στα άλλα γένη.

4.  ἀγαπῶν, φρονῶν, ἀξιῶν: Να κλίνετε τις μετοχές και στους δύο αριθμούς (στα τρία γένη).
5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί :

Ονομαστική


ὁ πέμπων
ΓενικήΔοτικήΑιτιατική
τὸν γεγονότα


Κλητική

(ὦ) ἐστὼς (ουδ.)6. ἑλῶν, ἑλών: Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να τους κλίνετε στο ίδιο γένος.

7. εἰληφότες: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.

8. τεθνεώς: Να κλίνετε το ουδέτερο γένος σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

9. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα :

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο

γεγονυῖα

ἀφεστηκότες
πεμφθέντα (αιτ.)

γραφείσης

δεδιότεςἐλευθερούσηςτετιμηκότος
περιβαλόνταςαἰσθομέναιςἐστρατηγηκόσι
φρονοῦντοςδοξάσης

ἐλευθερώσας
καταγεγραφότων

δουλευουσῶνσυμπορευομένων
πληροῦντοςὁμολογήσασανἀντιφρονοῦσι
κατανείμαντεςῥεούσηςπλέοντα
γράψοντας

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ – ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί :

Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός


πτωχοτάτης
ἡ σώφρωντῆς ἀληθεστέραςχαριεστάτης

ἀχαριστάτη

θερμῆς


ἀσμένηςἐρρωμενεστέρα

τὴν εὔνουν


τοῦ βλακὸς


τοῦ ἅρπαγος
τῶν πλεονεκτιστάτων

τῆς ἐπικινδύνουτοῦ εὐνουστάτου (ουδ.)
τοῦ ἰδίου (αρσ.)ξηροτέρατῆς ἁπλουστάτης

εὐδιέστεροςἰσαίτατος
τῆς ἀξίας


τῆς ἐνδόξου

2. φίλος: Να γράψετε τον υπερθετικό βαθμό στο θηλυκό γένος στην ονομαστική πτώση του πληθυντικού αριθμού (όλους τους τύπους που γνωρίζετε).

3. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα :

Ονομαστική

αἱ ῥᾴονες/ῥᾴους
Γενική
τοῦ θάττονος (ουδ.)

Δοτική


Αιτιατική


Κλητική4. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς: τῶν καλλίστων (θηλ.), ἡ ῥᾳδία, τῶν ἡδιόνων (ουδ.), εὖ, τὰς αἰσχράς, τῶν ἐχθίστων (ουδ.).

5. πρῷος: Να κλίνετε τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό στο ουδέτερο γένος.

6. χαλεπός, ἔγκυρος: Να γράψετε το θηλυκό γένος στον υπερθετικό βαθμό στην ονομαστική του ενικού και να δικαιολογήσετε τον σχηματισμό.

7. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί :

Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
αἰσχρὸς


ἐχθρὸς


ἡδὺς


καλὸς


μέγας


ῥᾴδιος
τάχιστος
ἀγαθὴκακὸς


μακρὸς


μικρὸς


ὀλίγος


πολὺς8. ἄνω, κάτω, ἄπωθεν: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.

9.πορρωτέρω, περαιτέρω: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση των τύπων και να γράψετε τον θετικό βαθμό.

10.  σαφῆς, ἀληθής, ταχύς, ὀλίγος, πολύ, κακός, καλός: Να γράψετε τα παραθετικά των αντίστοιχων επιρρημάτων.


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί, γράφοντας τα αριθμητικά στην κατάλληλη κατηγορία: τριπλάσιος, δευτεραῖος, ἕξ, ἕκτος, δέκα, εἷς, τριπλοῦς, ἐννεαπλοῦς, ἑκατοστός, ἕν, τρίτος, δευτέρα, ἁπλοῦς, ἔνδεκα, πέμπτος, δωδεκαταῖος.

απόλυτα
τακτικά
χρονικά
πολλαπλασιαστικά
αναλογικά


2. εἷς, τρεῖς, τέτταρες: Να κλίνετε τα τρία γένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: