Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Ασκήσεις στις κλίσεις των ουσιαστικών της αρχαίας ελληνικής

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Α΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

1. Να κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό τα εξής ουσιαστικά: ὁ δεσπότης, ὁ στρατιώτης, ἡ ἀμέλεια, ἡ θεράπαινα, ἡ τύχη, ἡ εὔνοια, ἡ μνᾶ.
2. Να γράψετε την κλητική πτώση του ενικού αριθμού:
·         ὁ Πέρσης:
·         ὁ Ἡρακλείδης:
·         ὁ Σπαρτιάτης:
·         ὁ δεσπότης:
·         ὁ Αἰσχίνης:
·         ὁ γυμνασιάρχης:
·         ὁ παιδοτρίβης:


3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική

τῆς στρατιᾶς


αἱ κῶμαι
τοῦ ζευγίτου

τὴν εὐφορίαν
Β΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
1. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού αριθμού : ἡ κάμινος, ὁ μῦθος, τὸ βάθρον.
2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες καταλήξεις :

ἡ κάμηλ_                                     οἱ μόλυβδ_
τῆς καμήλ_                                 τῶν μολύβδ_
τῇ καμήλ_                                   τοῖς μολύβδ_
τὴν κάμηλ_                                 τοὺς μολύβδ_
(ὦ) κάμηλ_                                  (ὦ) μόλυβδ_

3. Ποια είναι η διαφορά ως προς τη σημασία των ακόλουθων τύπων;
Χῖος, Χίος

4. ὁ περίπλους, τὸ κανοῦν: Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να τους κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.
5. ὁ κάλως, ἡ ἕως, τὸ ἀνώγεων: Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.


Γ΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
1. Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό:
·                τοὺς Τρῶας :
·                οἱ  βότρυες :
·                τὸν ἰχθύν :
·                τῶν δρυῶν :
·                τῷ πελέκει :
·                τὰ ἄστη (αιτ) :
·                τὰς δυνάμεις :
·                τοῦ Εὐβοῶς :
·                τῇ γραΐ :
·                ἡ πειθώ:
·                αἱ πτέρυγες :
·                (ὦ) ὄνυχες :
·                τοῖς τάπησι(ν) :
·                τούς ὄρνιθας :
·                τὰς πατρίδας :
·                οἱ Ἄραβες :
·                τῷ γυπί :
·                (ὦ) γίγαντες :
·                τῷ γέροντι :
·                (ὦ) κτήματα :
·                (ὦ) ἡγεμόνες :
·                τῷ γείτονι :
·                τῶν ἀκτίνων :

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται :
·         ὁ κλητήρ : δοτική πληθυντικού
·         τῷ νέκταρι : ονομαστική ενικού
·         οἱ ῥήτορες :τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού και την κλητική ενικού.
·         χειμώνων : την κλητική ενικού3. Να συμπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν :


Ονομαστική

πατέρες
γαστὴρ

Γενική
Δοτική
ἀνδρὶΑιτιατικήθυγατέρα
ΚλητικήΟνομαστική

φρὴν

ἔαρ

Γενική
μηνῶνχειρός
Δοτική


ἀέρι


Αιτιατική

Κλητική4. Να κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό τα ακόλουθα ουσιαστικά:
ὁ ἥρως, ἡ ἰσχύς, ἡ στάσις, ὁ γονεύς, ὁ Δωριεύς, ὁ βοῦς, ἡ γραῦς, ἡ σταθερότης, ἡ ἔρις, ἡ τυραννίς, ὁ παῖς, ὁ Κτησιφῶν (ενικός αρ.), τὸ σῶμα, ὁ ἀνδριάς, ὁ πλακοῦς, ὁ λέων, τὸ φῶς, ἡ θρίξ, ἡ Σαλαμίς (ενικός αρ.), ὁ ἀστήρ, ὁ ῥήτωρ, ὁ πατήρ, ἡ μήτηρ, ὁ ἀνήρ, ὁ Σωκράτης, ὁ Περικλῆς, τὸ κράτος, τὸ χρέος, τὸ ἔδαφος, τὸ κλέος, τὸ γῆρας, τὸ τέρας, τὀ κρέας.

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
1. Να κατατάξετε στον ακόλουθο πίνακα τα εξής ουσιαστικά: ἡ γυνή, ὁ πρεσβευτής, ἡ ναῦς, τὸ ὕδωρ, ὁ θαλῆς, ὁ σῖτος, τὸ ὄναρ, τὸ γάμμα, τὸ χρεών, τὸ στάδιον, ὁ μάρτυς, τὸ πῦρ, ὁ Φιλῆς.

Ελλειπτικά
Ανώμαλα κατά το γένος
Ετερόκλιτα
Μεταπλάστα
Ιδιόκλιτα
Άκλιτα2. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται :
·  τοῦ δεσμοῦ : όλες τις πτώσεις του πληθυντικού
·  τὸ  στάδιον : την ονομαστική του πληθυντικού
·  ἡ γυνή : την κλητική του ενικού και τη δοτική του πληθυντικού
·  τό δάκρυον : την κλητική του ενικού
·  ὁ πρεσβευτής : τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού
·  τὰ πυρά : όλες τις πτώσεις του ενικού αριθμού
·  τοῦ δελέατος : την ονομαστική του ενικού αριθμού
·  τοῦ μάρτυρος :την κλητική του ενικού και τη δοτική του πληθυντικού
·  ἡ χείρ : τη δοτική του πληθυντικού


  3. Να κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό τα ακόλουθα ουσιαστικά: ἡ ναῦς , ὁ ἀμνος, ὁ ζυγός, ὁ ὄνειρος, ὁ υἱός, ὁ Ζεύς (ενικός αρ.), τὸ οὖς, τὸ ὕδωρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: