Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Λεξιλογική άσκηση: Πλάτωνα Πρωταγόρας - ενότητα 6η      
     Επιμέλεια άσκησης: Σόνια Σιούτη

  Να γράψετε την ετυμολογία και στη συνέχεια πέντε ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, για καθέναν από τους ακόλουθους τύπους του κειμένου.θυμοῦται
νουθετεῖ
κτητῆς
οὔσης
ἐθέλεις.
ἐννοῆσαι 
κολάζειν
δύναται
ἡγοῦνται
τιμωρεῖται
ἐπιχειρῶν
παρεληλυθότος
ἀγένητον
θείη
ἰδὼν
ἰδίᾳ 
πολῖται
λόγον
ἀποδέχονται
σκυτοτόμου
συμβουλεύοντος
ἀποδέδεικται
φαίνεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: