Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Λατινικά: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - Ενότητες 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Ενότητες 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15

3. Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent*. Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget* beluam marīnam, quae incolis nocet*. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet*!» Tum Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet*. Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam videt* et stupet* formā puellae. Perseus hastā beluam delet* et Andromedam liberat. Cēpheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent*.
·         Να κλίνετε όλα τα κύρια ονόματα του κειμένου.
·         comparat, nocet: Να κλίνετε την υποτακτική σε όλους τους χρόνους στην ίδια φωνή.
·         Να εντοπίσετε στο κείμενο το συντακτικό φαινόμενο της αυτοπάθειας και να το εξηγήσετε.
·         Να γράψετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

5. Silius Italicus, poēta epicus, vir* clarus erat. XVII (septendecim) libri* eius de bello Punico secundo pulchri* sunt. Ultimis annis vitae suae* in Campaniā se* tenēbat*. Multos in illis locis* agros* possidēbat*. Silius animum tenerum* habēbat. Gloriae Vergili studēbat* ingeniumque eius fovēbat*. Eum ut puer* magistrum* honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat*, pro templo habēbat*.
·         Να εντοπίσετε όλα τα επίθετα που υπάρχουν στο κείμενο, να τα κατηγοριοποιήσετε σύμφωνα με την κλίση τους και στη συνέχεια να γράψετε όλες τις πτώσεις τους στο γένος και στον αριθμό που βρίσκονται.
·         vir, puer, locis: Να κλίνετε τους τύπους στον άλλο αριθμό.
·         Να εντοπίσετε στο κείμενο τους ονοματικούς ετερόπτωτους προσδιορισμούς και να τους αναγνωρίσετε.
·         Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.


6. In eā civitāte*, quam leges* continent, boni viri libenter leges servant. Lex* enim est fundamentum libertātis*, fons* aequitātis*. Mens* et animus et consilium et sententia civitātis* posita est in legibus*. Ut corpora* nostra sine mente*, sic civitas* sine lege* non stat. Legum* ministri sunt magistrātus*, legum interpretes* iudices*, legum denique omnes* servi sumus: sic enim liberi esse possumus.
·         eā civitāte, boni viri, corpora nostra: Να κλίνετε τις συνεκφορές και στους δύο αριθμούς.
·         Να κάνετε χρονική αντικατάσταση όλων των ρηματικών τύπων του κειμένου.
·         Να καταγράψετε όλους τους τύπους που λειτουργούν συντακτικά ως κατηγορούμενα, επισημαίνοντας τους όρους στους οποίους αποδίδονται.
·         Να εντοπίσετε τον β’ όρο σύγκρισης που υπάρχει στο κείμενο και να τον αναγνωρίσετε.

7. Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre* iubet et tribus imperat in Belgis remanēre*. Legātos omnes frumentum in castra importāre* iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes* adventāre* audio; speculatōres nostri eos prope esse* nuntiant. Vim* hostium cavēre* debetis; hostes enim de coilibus* advolāre* solent et caedem* militum perpetrāre possunt».
·         Να αναγνωρίσετε γραμματικά όλες τις αντωνυμίες του κειμένου.
·         iubet, admonet, possunt: Να κλίνετε όλους τους χρόνους της υποτακτικής και της προστακτικής.
·         Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλα τα απαρέμφατα του κειμένου.
·         Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλους τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

11. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superāvit* et Saguntum vi expugnāvit*. Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit*. Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum profligāvit* et delēvit*. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit*. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit*. Postquam XIV annos in Italiā complēvit*, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt*. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit*. Denique cum P. Scipiōne apud Zamam dimicāvit*, sed Rōmāni victoriam reportavērunt*.

·         Να γράψετε όλα τα ουσιαστικά που ανήκουν στην τρίτη κλίση και να τα κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
·         Να εντοπίσετε το ετερόκλιτο ουσιαστικό του κειμένου και να επισημάνετε την ιδιαιτερότητά του.
·         Carthaginienses eum in Africam revocavērunt: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
·         Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλες τις δευτερύουσες προτάσεις του κειμένου.

13. Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerēbat. Serēnā nocte subito luna defecerat*; ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat* et exercitus* fiduciam amiserat*. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu* ac motibus* disputāvit eōque modo exercitum* alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum* ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt. Quia ille metum* exercitus* Rōmāni vicerat*, imperātor adversarios vincere potuit!
·         Να γράψετε όλα τα ρήματα που ανήκουν στη δεύτερη και στην τρίτη συζυγία και να τα αντικαταστήσετε εγκλιτικά.
·         exercitus, artes: Να κλίνετε τους τύπους στον ίδιο αριθμό.
·         Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου.
·         Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

14. Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athēnas confūgit*. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species* horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie* squalidā, similem effigiēi* mortui. Quem simul aspexit* Cassius, timōrem concēpit* nomenque eius audīre cupīvit*. Respondit ille se esse Orcum. Turn terror Cassium concussit* et e somno eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem* somniāvit. Paucis post diēbus* res* ipsa fidem* somnii confirmāvit. Nam Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit*.
·         Athēnas: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο τύπος;
·         Να γράψετε τα ουσιαστικά του κειμένου που ανήκουν στην πέμπτη κλίση και να τα κλίνετε στους δύο αριθμούς.
·         Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athēnas confūgit*. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species* horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie* squalidā, similem effigiēi* mortui. Quem simul aspexit* Cassius, timōrem concēpit* nomenque eius audīre cupīvit*.: Να συντάξετε αναλυτικά όλους τους όρους του αποσπάσματος.


15. Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit. Germāni non student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur*. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur*. Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur* cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur*: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur*. Vinum a mercatoribus ad se importāri* non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur*, remollescunt homines atque effeminantur*.
·         lacte, carne, fluminibus, mercatoribus: Να κλίνετε τους τύπους στον αριθμό που βρίσκονται.
·         Να εντοπίσετε όλους τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται στην ενεργητική φωνή και να τους κλίνετε στην υποτακτική του ενεστώτα και του παρατατικού.
·         Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: