Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Λατινικά Γ' Λυκείου: Ασκήσεις εμπέδωσης- Κείμενο 29

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor imperātor». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum ēmit. Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio». Tum vēnit corvo in mentem verbōrum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quant nullam adhuc emerat.

1.     operam: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα του τύπου και να τον κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
2.     sestertium, avis: Να κλίνετε τον τύπο και στους δύο αριθμούς.
3.     Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:
ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική
αφαιρετική
Octaviānus
victoriam

haecCaesaris
id
quendamsalutatiōne

audītānullam4.     victoriam Actiacam, homo quidam: Να κλίνετε τις συνεκφορές στον ίδιο αριθμό.
5.  redīret, occurrit, instituerat, docēret, attulit, emerat: Να αντικαταστήσετε τους τύπους χρονικά.
6. interfuit: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον αντικαταστήσετε εγκλιτικά.
7.  Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret: Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη δευτερεύουσα πρόταση.
8.     Id exemplum sutōrem quendam incitavit: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
9.   audītā salutatiōne: Να αναγνωρίσετε τη μετοχή και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

10.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: