Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Λατινικά Γ' Λυκείου: Ασκήσεις εμπέδωσης- Κείμενο 27

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetāte recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti lēgit. Tum Pacuvius dixit sonōra quidem esse et grandia quae scripsisset, sed vidēri tamen ea sibi duriōra et acerbiōra. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliōra enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim viēta et mollia, non matūra mox fiunt sed putria».

1.     Να εντοπίσετε τα ουσιαστικά του κειμένου τα οποία ανήκουν στην τέταρτη και στην πέμπτη κλίση και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
2.     aetāte: Να γράψετε τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού.
3.     Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τους κατάλληλους τύπους:
4.      
θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός
multominor


duriōra


acerbiōra


meliōra

iucunda


matūra


grandia


mitia


mollia5.     Να εντοπίσετε στο κείμενο τις αντωνυμίες, να τις κατηγοριοποιήσετε σύμφωνα με το είδος τους και να τις κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
6.     venisset, recesserat, devertit, scribam: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους, διατηρώντας την έγκλιση και τη φωνή.
7.     nascuntur: Να γράψετε τη μετοχή του μέλλοντα στα τρία γένη.
8.     fiunt: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να κλίνετε την οριστική, την υποτακτική και την προστακτική όλων των χρόνων.
9.      Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
·        Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset
·        ubi Pacuvius grandi iam aetāte recesserat
·        qui multo minor natu erat
·        ut dicis
·        quae dura et acerba nascuntur.
10.                         ex urbe, natu, quidem, fore, putria: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους του κειμένου.
11.                         ei desideranti: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

12.                         Να γράψετε όλα τα απαρέμφατα του κειμένου, να τα χαρακτηρίσετε συντακτικά και να επισημάνετε αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: