Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Λατινικά Γ' Λυκείου: Ασκήσεις εμπέδωσης- Κείμενο 25

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitōte decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habēmus hostem! Itaque cavēte periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolīte confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementōte rem publicam in extrēmo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthāgo delēta est.

1.   praecocem, recentem, prope: Να γράψετε τα παραθετικά των τύπων που σας δόθηκαν στην ίδια πτώση, στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό.
2.  Να εντοπίσετε στο κείμενο τα ουσιαστικά που ανήκουν στην Ε΄ κλίση και να τα κλίνετε στον ίδιο αριθμό. Να επισημάνετε το γένος τους.
3.     ficum: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε στους δύο αριθμούς.
4.     patribus, muris: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα κάθε τύπου και στη συνέχεια να τους κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
5.     extrēmo: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς στην ίδια πτώση, στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό.
6.     Να εντοπίσετε το ουσιαστικό του κειμένου το οποίο ανήκει στην κατηγορία pluralia tantum, να το αναγνωρίσετε γραμματικά και να το κλίνετε.
7.     Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα:

ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική
αφαιρετική
Cato


quodam die

Carthaginehanc


omnes
tertium


vos

ipsi

Punicum


8.  Να εντοπίσετε όλους τους ρηματικούς τύπους του κειμένου που βρίσκονται σε προστακτική και να τους αντικαταστήσετε εγκλιτικά.
9.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·        attulit: τον αντίστοιχο τύπο στον ενεστώτα
·        scitōte: το απαρέμφατο του ενεστώτα και του παρακειμένου στην ίδια φωνή
·        habēmus: το β’ ενικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής στην ίδια φωνή
·        credideritis: το ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό, στην ίδια έγκλιση.
10.   Να εντοπίσετε στο κείμενο όλα τα απαρέμφατα και να τα αντικαταστήσετε χρονικά.
11.   dixissent, delēta est: Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα ρήματα που σας δόθηκαν και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
12.    nisi vos ipsi patriae consulueritis: Να γράψετε την απόδοση και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου που σχηματίζεται.
13.   nolīte confidere: Να σχηματίσετε ισοδύναμη συντακτικά μορφή.
14. Neminem credideritis patriae consultūrum esse: Να σχηματίσετε ισοδύναμη συντακτικά μορφή.
15.   Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου.
16. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλα τα απαρέμφατα του κειμένου και να επισημάνετε αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: